Ühisvaraline õpikogukond

Ühisvaraline õpikogukond (inglise educational commons) on kogukonna liikmete aktiivsel osalusel põhinev koosloomeline kogukond, kus ühiste õpiressursside loomine ja rakendamine toimub kollektiivsete otsuste ja ühise panustamise tulemusena. Ühisvaralised õpikogukonnad on ühisvaral põhineva koosloome üks vormidest.

Ühisvaraliste õpikogukondade kandvaks ideeks on üksteiselt õppimine (inglise peer-to-peer learning), eesmärgiga jõustada õpiprotsessis osalejaid ja tagada võimalikult vaba ligipääs ühiselt loodud ja kogutud infole ja teadmistele, mis on selle kogukonna peamine ühisvara (inglise commons/ common-pool resources/ commons-based peer production).[1]

Kogukondliku ühisvara printsiip kujutab endast kollektiivsete tegevuste organiseerimise viisi nii, et kogukonna ressursid ja nendega seotud ühistegevused oleksid juhitud kogukonna liikmete poolt võrdsuse ja aktiivse osaluse põhimõtetele tuginevalt. Seejuures püüeldakse kõigi kogukonnaliikmete otsustesse kaasamise poole, püüdes hoiduda tavapäraselt levinud ebavõrdsusest ja hierarhiatest, mis loovad eeliseid teatud klassi, soo, rassi või positsioonide esindajatele (nagu juhid, eksperdid jt).[2]

Ühisvaraline lähenemine haridusvaldkonnas ja õpikogukondades laiemalt eeldab alternatiivseid lähenemisi ka tavapäraselt levinud rollijaotustele õpetaja-õppija jt osapoolte vahel. Ühisvaralises õpikogukonnas on õpetaja, noorsootöötaja vm tegevuse juhendaja roll luua toetavaid ja suunavaid tingimusi, et aidata avalduda osalejate, õppijate parimatel kvaliteetidel.[3] Juhendaja toetab osalejate vahelist arutelu, tähenduspõhist ja konstruktiivset suhtlust nõnda, et rajatakse ühine arusaam ja õppeprotsessi arendatakse kollektiivselt.

Ühisvaralistes õpikogukondades on oluline roll ka kogukonna teistel osapooltel peale õppijate/osalejate ja juhendajate, sh lapsevanematel ja osalejate lähivõrgustikul laiemalt, kohaliku kogukonna teistel liikmetel – kõigil, kellele võiks selle õpikogukonna ühisvara olla tähenduslik ja vajalik.

Ühisvaralised õpikogukonnad võivad edukalt toimida elukaareüleselt, nii formaalhariduses kui mitteformaalsetes ja informaalsetes õpikeskkondades, sh alushariduses, üldhariduskoolis, noorsootöös, huvihariduses, töökohapõhises õppes.

Ühiskondlikult on ühisvaralistel õpikogukondadel kaalukas roll kodanikuaktiivsuse ja demokraatia edendamisel, sotsiaalse sidususe suurendamisel.

Ühisvaral põhineva koosloome üheks tuntuim näide on Vikipeedia. See on üks Wikimedia projektidest, kuhu kuuluvad ka näiteks Vikiülikool ja Vikiõpikud.

Viited muuda