Turberaie on uuendusraie, mida pika aja (paarikümne aasta) jooksul korduvate raiejärkudega (raiejärkude vahe peab olema vähemalt viis aastat, raieaastaid arvestamata) tehakse loodusliku uuenduse saamiseks, selle kasvutingimuste parandamiseks ja uuenduse üleviimiseks uue metsapõlve koosseisu.

Turberaie jaguneb aegjärkseks, häil- ja veerraieks:[1]

  • Aegjärkse raiega raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajusalt üle kogu raielangi, raieküpsed puud raiutakse paarikümne aasta jooksul kahe või enama (tavaliselt mitte enam kui kolme) raiejärguga;
  • Häilraiega raiutakse uuendamisele kuuluv mets raielangil puid korduvate raiejärkudega rühmiti eemaldades, millega moodustuvad noore metsa kasvuks sobivad ja iga raiejärguga suurenevad häilud;
  • Veerraiega raiutakse uuendamisele kuuluv mets kitsaste ribadena (korraga lagedaks raiutava riba laius ei ole suurem kui puistu kõrgus) lageraie korras, korduvate raiejärkudena, kusjuures naaberriba ei raiuta lagedaks enne, kui eelmine on kaetud piisava elujõulise metsauuendusega, küll aga võib samaaegselt ühe riba lageraiega raiuda naaberribalt puid üksikult või rühmiti metsauuenduse tingimuste parandamiseks.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda