Transiit on riiki läbiv vedu, mille alg- ja sihtpunkt asuvad väljaspool antud riigi territooriumi. Transiidiks ei loeta tegevusi, mis hõlmavad antud riigi piiril kauba peale- või mahalaadimist ühelt veoliigilt teisele, näiteks meretranspordilt raudteetranspordile.

Transiitkaup

muuda

Transiitkaup on kaup, mida veetakse läbi aruannet esitava riigi peale- ja mahalaadimiskohtade vahel, mis ei asu aruannet esitavas riigis.

Tolliprotseduurid

muuda

Tolliseadustiku järgi on kehtestatud kaupade hõlpsam liikumine kahe või enama tolliterritooriumi vahel ilma, et tuleks täita kõiki tolliterritooriumile sisenemise või väljumise formaalsusi ja maksta üldkorras makstavaid tolli- jm makse. Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumid moodustavad ühtse tolliterritooriumi ning sellel territooriumil kehtivad ühesugused kaubaveo eeskirjad. Selleks, et suunata kaubavood kiiresti riigi piirilt sisemaale, rakendatakse kaubale transiidi protseduuri. Kaubavedu ühenduse territooriumil asuvast ühest punktist teise toimub ühenduse transiidiprotseduuri või TIR märkmiku alusel. TIR-märkmik on tollidokument, mis hõlbustab TIR-konventsiooniga ühinenud riikide piiride ületamisel tehtavaid tolliprotseduure.