Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm ehk TerVE loodi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 „Teadmistepõhine Eesti“ elluviimiseks.

Programmi rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond, kogueelarve oli 7 759 110 eurot, millest struktuuritoetus koos riikliku toetusega moodustas 7 355 599 eurot.

Programmi rakendusasutus oli Haridus- ja Teadusministeerium, rakendusüksus Sihtasutus Archimedes. Programmi TerVE viis 1. aprillist 2010 kuni 29. veebruarini 2012 ellu Sihtasutuse Archimedes teaduskoostöö keskus, alates 1. märtsist 2012 kuni 31. detsembrini 2015 Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

EesmärgidRedigeeri

Programmi TerVE põhieesmärgiks oli tugevdada tervishoiu teadus- ja arendustegevuse võimekust Eestis, tõsta rahva terviseteadlikkust ning suurendada terviseteaduste mõju elanike tervisele.

Alaeesmärgid:

  1. parandada rahvastiku tervisekäitumist ning õpi-, töö- ja elukeskkonda;
  2. saavutada terviseinfo korrastatud kogumine ja koordineeritud analüüs;
  3. aidata kaasa Eesti tervishoiusüsteemi tõhustamisele;
  4. arendada innovaatiliste tervishoiutehnoloogiate, sh e-tehnoloogiate võimalusi; aidata kaasa uuenduslike toodete ja teenuste loomisele ning tutvustamisele;
  5. aidata kaasa ministeeriumide-vahelisele koordineeritud koostööle, tagamaks tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning selle rahastamise jätkusuutlikkust.

PartneridRedigeeri

Programmil oli algusperioodil kaheksa partnerit, kelleks olid programmi tegevustega seotud valdkondades viimase korralise evalveerimise käigus positiivselt evalveeritud asutused: Eesti Maaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Protobios OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut ja AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus. Aastal 2013 liitusid programmiga Terviseamet ja Eesti Teaduste Akadeemia, 2015. aastal Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa.

Programmi elluviimist toetas programmi nõukogu, mille ülesandeks oli programmimeeskonna liikmeid erialaselt nõustada ning esitada arvamusi, ettepanekuid ja soovitusi programmi rakendamiseks. Nõukokku kuulusid peale programmi partnerite esindajate ka tervishoiu valdkonna eksperdid. Nõukogus arutati programmi elluviimisega seotud küsimusi, sealhulgas said kõik programmi rahastamisotsused heakskiidu programmi nõukogult.

TegevusvaldkonnadRedigeeri

Programmi tegevused jagunesid viieks teemaks.

  • Tegevus 1. Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine.
  • Tegevus 2. Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele.
  • Tegevus 3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo kogumise- ja kasutamise võimaluste edasiarendamine.
  • Tegevus 4. Tervisetehnoloogiate hindamine.
  • Tegevus 5. Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine.

Programmi TerVE raames viidi ellu 24 uurimisprojekti, millest annab põhjaliku ülevaate kogumik „Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?[1]

ViitedRedigeeri