Tegevtoimetaja on ajakirjandusväljaande toimetuse liige, kes korraldab väljaande igapäevast tööd. Tegevtoimetaja ülesannete seas võib olla ka määrata lugude jaotus lehekülgedele, kärpida laotud lugusid.[1]

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Brendekenist Peeglini : Eesti ajakirjanduse biograafiline lühileksikon 1689–1940. Koostanud ja toimetanud Roosmarii Kurvits ja Anu Pallas. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. Lk XI