Teemaa

juriidiliselt eraldatud maa maantee tarindite ja elementide paigutamiseks ja korrashoiuks

Teemaa on juriidiliselt eraldatud maa maantee tarindite ja elementide paigutamiseks ja korrashoiuks.

Teemaa Eesti seadusesRedigeeri

   Legaaldefinitsioon: "Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks."
Teeseadus § 3

Avalikult kasutatava tee maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa. Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus anda teemaad maakasutust reguleerivate õigusaktide kohaselt kasutada teisele isikule ilma hoonestusõiguseta tingimusel, et see ei raskenda teehoidu ega halvenda liiklusolusid.

Vaata kaRedigeeri