Staap on organisatsiooni juhtimisasutus ja tööorgan, mis koordineerib selle tööd ja planeerib edasist tegevust. Staap on enamasti militaar- või paramilitaarotstarbeline, kuid võib olla ka tsiviilformeering.

Militaarstaap Redigeeri

Armees on staap väeosa, väekoondise või asutuse ülemale alluv tööorgan sõjategevuse, väljaõppe, logistika ja administratiivtöö planeerimiseks ja juhtimiseks. Staap kuulub üksuse juurde juhtimisorganina alates pataljoni tasemest. Staap koosneb osakondadest, jaoskondadest või sektsioonidest. Staabi tööd juhib staabiülem, kes on üksuse ülema 1. asetäitja ja ühe auastme võrra madalamal ametikohal üksuse ülemast. Staabi suurus ja ülesehitus sõltuvad vastava üksuse suurusest ja ülesannetest.

NATO struktuuri staabi tüüpilised osakonnad numbrite järgi on järgmised:

  • 1 – personal,
  • 2 – luure,
  • 3 – operatiiv,
  • 4 – tagala,
  • 5 – tsiviilkoostöö, erinev,
  • 6 – side.

Staape formeerivad ka paramilitaarsed formeeringud.

Tsiviilstaap Redigeeri

Tsiviilstruktuurides kasutatakse staape peamiselt ajutiste juhtimisorganitena tegevuse koordineerimiseks ja planeerimiseks. Tavaliselt formeeritakse tsiviilstaape sisekaitse, päästetööde või oluliste kampaaniate läbiviimise ajaks.

Vaata ka Redigeeri