Sõjaväepolitsei

Sõjaväepolitsei (lühend SP) on riigi relvajõudude koosseisu kuuluv julgeoleku- ja korrakaitseüksus, mille ülesanded ja jurisdiktsioon on reeglina seotud relvajõudude isikkoosseisu ja territooriumiga.

Lõuna-Korea sõjaväepolitseinikud Joint Security Area-s

Sõjaväepolitsei (inglise keeles military police, lühend MP), teostab järelevalvet sõjaväelise distsipliini üle ning aitab tagada relvajõudude isikkoosseisu ja sõjaliste objektide julgeolekut. Sõjaväeüksuste liikumisel on SP abiks kolonnide kiirel ja tõrgeteta liikumisel ettenähtud sihtkohtadesse. Sõjalise kolonnoperatsiooni ajal võib SP ülesannete hulka kuuluda ka sõjavangide eskortimine ja valve.

Mõnes riigis (näiteks Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania) täidab sõjaväepolitsei ülesandeid sõjaväestatud politseiüksus ehk sandarmeeria, millel on riigis tavapolitseiga võrdsed õigused ja sarnased ülesanded

Sõjaväepolitseist üldiselt muuda

Sõjaväepolitseil on riigiti erinevad tähendusega:

 • Sõjaväe osa, mille eesmärgiks on relvajõudude üle politseilist järelevalvet teostada (provost).
 • Sõjaväe osa, mis teostab relvajõudude ning tsiviilpopulatsiooni seas politseilist järelevalvet.[1]
 • Sõjaväe osa, mis teostab politseilist järelevalvet ainult tsiviilelanikkonna üle.[2]
 • Politsei jõud, mis rahuajal on võrdväärsed tavaliste politseinikega, aga millest sõja puhkemisel saab sõjaväe osa (näiteks Brasiilia).

Sõjaväepolitsei Eestis muuda

  Pikemalt artiklis Eesti sõjaväepolitsei
 
Eesti sõjaväepolitsei

Eesti kaitseväes on sõjaväepolitsei täidesaatva riigivõimu institutsioon Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Sõjaväepolitsei põhiülesanded on menetleda süütegusid ja distsiplinaarsüütegusid, teha järelevalvet kaitseväelise distsipliini järgimise üle, teha haldus- ja riiklikku järelevalvet ning osutada isikukaitset.

Sõjaväepolitsei struktuuriüksusena asub Tallinnas ning sõjaväepolitsei koosseisus oleva väeüksus on vahipataljon.[3] Sõjaväepolitsei ülem on Eestis kaitseväe juhataja vahetus alluvuses.[3]

Ülesannete täitmisel, mis nõuavad selget eristumist, peab sõjaväepolitseinik kandma paremal õlavarrel musta käesidet, millel on kujutatud hõbedased tähed "SP".[4] Tavalistel patrullülesannetel on sõjaväepolitseinikel HK USP 9 mm püstol, lisasalved, raadiosaatja, käerauad, pipragaas ja teleskoopnui.

 
HK USP

Sõjaväepolitsei teistes riikides muuda

Järgnevalt on välja toodud ülevaade mõne eripärasema riigi sõjaväepolitseist.

Rumeenia muuda

 
Rumeenia sõjaväepolitsei massirahutuste harjutusel

Rumeenias täidab politseikohustusi Rumeenia relvajõudude jaoks Rumeenia sõjaväepolitsei (Poliţia Militară). Rumeenia sandarmeeria ülesandeks ei ole relvajõudude sees seadust jõustada. Sandarmeeria eesmärgiks on tagada avalik kord ning turve, kodanike õigused, fundamentaalsed vabadused, avalik – ning eravaldus, tuvastada ja ära hoida kuritegevust, kaitsta riigi põhilisi institutsioone ning võidelda terroriaktidega.[2]

Rumeenia rahvusliku sandarmeeria funktsioonideks on näiteks:[2]

 • avaliku rahu tagamine tsiviilüritustel
 • avaliku korra taastamine, kui see on katkestatud ebaseaduslike tegevustega
 • kuritegevuse takistamine ning tuvastamine
 • terrorismivastastes missioonides osalemine
 • tagada erinevate transiitveoste turvalisus
 • koos riiklike institutsioonidega takistada ebaseaduslikku loomade küttimist
 • osaleda salastatud kirjade kaitses, mis läbivad Rumeenia territooriumi

Rumeenia sandarmeeria teostab väljatoodud funktsioone läbi oma spetsialiseeritud struktuuride.

 
Brasiilia sõjaväepolitsei auto

Brasiilia muuda

Brasiilias on sõjaväepolitseil kaks tähendust: on provost üksused, mis tagavad relvajõududes seaduse jõustamist – näiteks on sõjaväepolitsei armeel (Polícia do Exército, PE), mereväel (Polícia da Marinha) ning õhuvägedel (Polícia da Aeronáutica, PA). Teine sõjaväepolitsei tüüp on ennetav tsiviilipolitsei koos militaarse organisatsiooniga, mis on sarnane sandarmeeridega (Polícia Militar).

Ameerika Ühendriigid muuda

Ameerika Ühendriikide iga sõjaväe osa omab enda sõjaväepolitsei jõude (välja arvatud Ameerika Ühendriikide Rannavalve, mis on iseenesest juba seadust jõustav agent). Peale seaduse jõustamise täidavad Ameerika Ühendriikide sõjaväepolitseinikud ka lahingrolle – sõjaväepolitseid on rakendatud Afganistanis ja Iraagis laialdaselt konvoi turbel, patrullidel, vanemohvitseride turbel ning kinnipeetavate hoidmisel.

Posse Comitatuse seaduse järgi on sõjaväepolitseil piiratud õigused väljaspool sõjaväge.[5] Sõjaväepolitseil on lubatud seadust tsiviilkorras jõustada ainult sõjaolukorras

Kanada muuda

 
Kanada sõjaväepolitsei

Kanada sõjaväepolitsei (Canadian Forces Military Police) on eriline seetõttu, et sõjaväepolitseinikel on Kanada kriminaalkoodeksi järgi riiklike relvajõududega seotult samad õigused, mis on tsiviil seadusejõustajatel.[6] See tähendab, et relvajõudude piirkonnas on sõjaväepolitseinikel õigus arreteerida kõiki hoolimata nende auastmest või positsioonist. Tsiviilelanikke on õigus sõjaväepolitseil Kanadas kinni pidada ainult siis kui kuritegu on korda saadetud relvajõudude kinnisvaral, kuritegu on seotud relvajõudude varaga või kui näiteks avaliku korra minister taotleb arreteerimist. Kanada sõjaväepolitseil on õigused ainult seoses relvajõududega, aga kui isik on relvajõudude alal, siis on sõjaväepolitseil õigus indiviid arreteerida ning Kanada kriminaalkoodeksi järgi süüdistus esitada.[7]      

Viited muuda

 1. Katari lekhwiya tutvustus
 2. 2,0 2,1 2,2 Rumeenia sandarmeeria määrus
 3. 3,0 3,1 Kaitseväe põhimäärus
 4. Sõjaväepolitsei põhimäärus, 6. jaanuar 2009.
 5. Posse Comitatus Act
 6. Kanada kriminaalkoodeks
 7. Kanada sõjaväepolitsei õigustest

Viitamistõrge: <references>-siltide vahel olevat <ref>-silti nimega "1PBnM" ei kasutata eelnevas tekstis.
Viitamistõrge: <references>-siltide vahel olevat <ref>-silti nimega "UNpSM" ei kasutata eelnevas tekstis.

Viitamistõrge: <references>-siltide vahel olevat <ref>-silti nimega "mWyHG" ei kasutata eelnevas tekstis.