Ruumlaeng on ühemärgiline (negatiivne või positiivne) elektrilaeng, mille kandjad (elektronid, ioonid) on pidevalt jaotatud piiritletud ruumiosas (vrd punktlaeng).

Ruumlaeng tekib näiteks gaaslahenduslambi ioniseeritud gaasis ja elektronlambi elektroodide vahel. Pingestatud vaakumdioodi anoodi ja katoodi vahel juhivad voolu katoodist emiteerunud elektronid. Need loovad lambi elektroodide vahelises ruumis negatiivse elektrivälja; selles ruumis puuduvad positiivse laenguga osakesed, mis elektronide laengut kompenseeriksid.

Ruumlaengud tekivad ka pooljuhtseadise pn-siirde piirkonnas. Pooljuhi n-juhtivusega osast difundeeruvad elektronid pooljuhi p-juhtivusega ossa, kus toimub rekombinatsioon, s.o vastandmärgilise laenguga osakeste (elektronide ja aukude) ühinemine ning vabad laengukandjad kaovad. Elektroni kaotanud aatomid muutuvad n-pooljuhis siirdelähedases ruumis positiivse laenguga ioonideks ja loovad elektrivälja. Samamoodi difundeeruvad augud vastassuunas, nii et p-pooljuhis moodustub siirdele lähedases ruumis vastassuunaline (negatiivne) elektriväli. Need ruumlaengute vastassuunalised väljad mõjuvad vastu vabade laengukandjate (elektronide ja aukude) edasisele difundeerumisele.

Vaata ka muuda