QAPF-diagramm on tardkivimite klassifitseerimiseks kasutatav topeltkolmnurkdiagramm.

QAPF on akronüüm, mis koosneb sõnade Quartz (kvarts), Alkali-feldspar (leelispäevakivi), Plagioclase (plagioklass) ja Feldspathoid (feldšpatoid) esitähtedest. Tegemist on mineraalirühmadega, mida kasutatakse selliste tardkivimite klassifitseerimiseks, mille modaalset mineraloogilist koostist on võimalik määrata.

Enamasti klassifitseeritakse selle alusel faneriitseid tardkivimeid (Joonis 1), sest nende mineraloogilist koostist on lihtsam määrata. QAPF-diagramm on olemas ka vulkaaniliste kivimite jaoks (Joonis 3), kuid enamasti on mineraalid nii väiksed, et neid on isegi mikroskoobi abil raske määrata või sisaldab kivim olulisel määral vulkaanilist klaasi, mistõttu ei ole see meetod usaldusväärne. Vulkaaniliste kivimite klassifitseerimiseks kasutatakse enamasti TAS-diagrammi, mis põhineb kivimi keemilisel koostisel. QAPF-diagrammi ei kasutata nende faneriitsete tardkivimite klassifitseerimiseks, mille koostisest moodustavad värvilised mineraalid üle 90%, sellistele kivimitele on eraldi diagramm, mis põhineb mineraalide pürokseeni, küünekivi ja oliviini sisaldusel.

Et anda kivimile korrektne nimetus, on vaja teada kas mineraloogilist koostist või kui seda ei tea, siis keemilist. Kui aga kumbagi ei tea, siis tuleb anda kivimile nimi nn väliklassifikatsiooni abil (Joonis 2 süvakivimeile, Joonis 4 vulkaniitidele), mis on piisavalt lihtne, et mõningase kogemuse najal anda kivimile esialgne nimetus.

Diagrammi kasutatakse nagu iga teist kolmnurkdiagrammi. Et klassifikatsioon põhineb vaid neljal mineraalirühmal, tuleb mõtteliselt elimineerida kõik muud kivimi koostises olevad mineraalid. Seega Q+A+P+F=100%. Q ja F on üksteist välistavad mineraalirühmad, mistõttu põhineb konkreetse kivimi klassifikatsioon kolmel mineraalirühmal. Need on kas QAP või FAP.

QAPF-diagramm on loodud Rahvusvahelise Geoloogiaühingu (IUGS) komisjoni poolt (Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks). See diagramm on ülemaailmselt aktsepteeritud viis faneriitsete tardkivimite klassifitseerimiseks.

Joonis 1. Sellel joonisel toodud klassifikatsiooni kasutatakse siis kui tardkivim on faneriitse struktuuriga ehk teda moodustavad mineraalid on palja silmaga eristatavad. Tüüpiline näide on graniit
Joonis 2. Sellel joonisel kujutatud klassifikatsiooni kasutatakse siis kui faneriitset tardkivimit ei ole veel mikroskoopiliselt uuritud. Tegemist on nn väliklassifikatsiooniga. Kivimi määraja tugineb otsustamisel oma kogemustele
Joonis 3. Sellel joonisel kujutatud klassifikatsiooni kasutatakse siis kui uuritav tardkivim on peeneteralise struktuuriga, kuid tema mineraloogiline koostis on õnnestunud kindlaks teha
Joonis 4. See on peeneteraliste tardkivimite väliklassifikatsioon, mida kasutatakse siis kui kivimit pole veel jõutud mikroskoopiliselt uurida. Liite '-oid' võib asendada liitega '-kivim', näiteks "trahhütoidi" asemel võib kasutada terminit "trahhüütkivim"

Vaata ka

muuda