Piret Voolaid

eesti folklorist

Piret Voolaid (sündinud 23. aprillil 1971) on eesti folklorist.

Folklorist Piret Voolaid. Foto: Piret Pakler

HaridusRedigeeri

Piret Voolaid lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule erialal. 2005. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi (magistritöö "Eesti mõistatuste perifeerne aines: elektroonilised andmebaasid internetis").

Aastatel 2005–2011 õppis ta Tartu Ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas doktorantuuris. Doktoriväitekirjas "Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis" analüüsis ja mõtestas eesti mõistatusi kogu nende liigilises mitmekesisuses. Töö põhifookuses on mõistatuste tänapäevased allvormid (keerdküsimused, liitsõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused jne), mis erinevad oma sisult ja vormilt oluliselt vanematest traditsioonilistest mõistatustest. Töös demonstreeritakse mõistatuste alaliikides toimunud muutusi ja näidatakse, kuidas ühiskondlik-kultuuriline (sh poliitiline, etniline, majanduslik ja tehnoloogiline) ümbrus mõjutab pidevalt mõistatuste vormi ja sisu.

TööRedigeeri

1993. aastal asus tööle Teaduste Akadeemia Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika osakonnas vanemlaborandina. Aastatel 2000–2005 oli Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas assistent, aastatel 2005–2012 teadur. Alates 2011. aastast ajakirjade Mäetagused: Hüperajakiri ja Folklore: Electronic Journal of Folklore ülevaatetoimetaja. Aastast 2013 töötab ta Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas vanemteaduri ametikohal, alates 2016. aasta aprillist täidab ta lisaks Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesandeid.

LoomingRedigeeri

Peamised uurimisteemad on folkloori lühivormid (mõistatuste liigiline mitmekesisus ja sotsiokultuurilised kontekstid, vanasõnade kaasaegsed kasutusümbrused), laste- ja noortefolkloor kui ühiskondlike muutuste ja hoiakute indikaator, meediafolkloor, sh interneti sotsiaalmeedia ilmingud, multimodaalsed ja visuaalsed folkloorivormid (nt paröömiline grafiti, piltmõistatused, internetimeemid) kui nüüdisühiskonna sünkreetlised kultuurinähtused. Ta on spordifolkloristika ehk spordifolkloorile keskenduva uurimissuuna ehk sportloristika juurutaja ja arendaja, analüüsides nt dopingufolkloori, spordi rolli identiteedinarratiivide konstrueerimisel.

Koostanud mitmeid folkloori lühivormide andmebaase, avaldanud teadusartikleid, toimetanud artiklikogumikke ja ajakirjade erinumbreid. On jaganud trükisõna ja meedia vahendusel laiemale üldsusele teadmisi vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kohta, sihiga toetada tänapäevase eesti keele loomingulist potentsiaali ja rikastada sõnavara. Tõsiteaduslike käsitluste kõrval kuuluvad Piret Voolaiu tööde hulka lastele, noortele ja laiemale üldsusele suunatud populaarteaduslikud kogumikud, mängulised kaardipakid sarjast "Head eesti ...", samuti pidevad lühifolkloorialased raadioesinemised, nt Vikerraadio saadetes "Huvitaja" ja "Keelesaade", populaarteaduslikud artiklid ajalehtedes ja ajakirjades. On löönud kaasa Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi eesti ja rahvaluule osakonna folkloristika õppekavas, pidanud külalisloenguid folkloori lühivormidest, internetifolkloorist, juhendanud magistrante ja oponeerinud lõputöid. Ta on korraldanud hulgaliselt nii riigisiseseid kui rahvusvahelisi teaduskonverentse, on olnud mitmete suurte üleriigiliste laste- ja noortepärimuse kogumisaktsioonide korraldaja (nt 2007 - üleriigiline koolipärimuse kogumisvõistlus; 2011 - üle-eestiline lasteaiapärimuse kogumisvõistlus; 2021 - koolipärimuse kogumisvõistlus Kanada eestlastele). On aastaid korraldanud (lasteaia)õpetajatele suunatud koolituspäevi (vt www.folklore.ee/kp/lp).

Koostatud andmebaasidRedigeeri

Valik raamatuidRedigeeri

 • Voolaid, Piret (1998). Elevant külmkapis: Kimbuke keerdküsimusi eesti koolilaste suust. Tallinn: Koolibri.
 • Voolaid, Piret (2002). Kotisuu ei räägi: Liitsõnamänge. Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • Voolaid, Piret (2003). Kaelkirjak akna taga: Põimik piltmõistatusi. Tallinn: Koolibri.
 • Voolaid, Piret (2010). Kus sõnu, seal mõnu: Valimik vanasõnu noortele. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Voolaid, Piret (2010). Jänes hüppab kitse: Loomamõistatused sõnas ja pildis. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Voolaid, Piret (2012). Pane like ja postita oma seinale! Valimik Facebooki ahelpostitusi. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Voolaid, Piret (2013). Kahe lehega kapsapea: Mõistatusi inimesest, elamisest ja olemisest. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2014). Scala naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
 • Voolaid, Piret; Järv, Risto; Ots, Loone (2018). Kes otsib, see leiab. 1111 eesti vanasõna selgituste ja kommentaaridega. Tallinn: Rahva Raamat.
 • Voolaid, Piret; Babič, Saša (2019). Variation in Folklore and Language. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Valik artikleidRedigeeri

 • Voolaid, Piret (2009). Narratiivsed piltmõistatused - mitme folkloorižanri piirinähtus. Keel ja Kirjandus, 7. Lk 473−488
 • Voolaid, Piret (2010). Humorous Interpretations of Abbreviations as a Socio-Cultural Phenomenon. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 46. Lk 61−82
 • Voolaid, Piret (2014). Olümpiavõitja kui rahvuskangelane: folkloristlik vaade ühele dopingujuhtumile. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 58. Lk 53−84
 • Voolaid, Piret (2014). Collecting and Representing Newer Paremiological Forms: The Academic Online Database of Paremic Graffiti. // Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday. Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (Ed.). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 225−240
 • Voolaid, Piret (2015). Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas: Suulistel ütlustel põhinev kirjalik traditsioon. Keel ja Kirjandus, 12. Lk 841−858
 • Granbom-Herranen, Liisa; Babič, Saša; Voolaid, Piret (2015). Proverbial Expressions in Newspapers. A Study in Estonia, Finland and Slovenia. Traditiones : zbornik Instituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU = Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum, 44 (3, 1). Lk 5−32
 • Voolaid, Piret (2015). New Estonian Paremiological Database: Proverbs in Graffiti. // Soares, Rui JB; Lauhakangas, Outi (Ed.). 8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Tavira - Portugal, 02-09 Nov 2014. Tavira 2015: International Association of Paremiology. Lk 542−554
 • Voolaid, Piret (2016). Children’s Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64. Lk 159−180
 • Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, 4 (4). Lk 26−49
 • Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2. Lk 69−98. https://www.folklore.ee/tagused/nr64/voolaid.pdf
 • Voolaid, Piret (2017). Eesti rahvussport – suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani. Mäetagused, 69. Lk 109−132. https://www.folklore.ee/tagused/nr69/voolaid.pdf
 • Voolaid, Piret (2017). Mõistatused ja mõistatamine Virumaal. Mäetagused, 66. Lk 115−138. https://www.folklore.ee/tagused/nr66/voolaid.pdf
 • Voolaid, Piret (2018). Новая визуальная жизнь шуточных вопросов в интернет-мемах. Sator, 19. Lk 397−416
 • Voolaid, Piret (2021). Kaugõppe kujutamine COVID-19 pandeemia esimese laine meemides: huumor kui toimetulekuviis ja enesekaitsestrateegia. Mäetagused, 81. Lk 19-44. https://www.folklore.ee/tagused/nr81/voolaid.pdf

RaadiosRedigeeri

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

 • 2003 Fraseoloogiakonverentsi korraldaja (23. novembril 2003 Eesti Kirjandusmuuseumis)
 • 2005 Folkloristide talvekonverentsi "Haldjas 10" korraldaja (15.–16. detsembril 2005 Marguse Puhkekeskuses)
 • 2006 Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverentsi "Tsensuur ja enesetsensuur" korraldaja (1.–2. novembril 2006 Rõuges)
 • 2006−2007 Üle-eestilise koolipärimuse kogumisvõistluse 2007 korraldustoimkonna liige
 • 2010−2011 Üle-eestilise lasteaiapärimuse kogumisvõistluse 2011 korraldaja
 • 2010−2020 Lasteaiaõpetajate iga-aastaste eesti keele koolitusseminaride (www.folklore.ee/kp/lp) korraldaja
 • 2014 Üheksanda folkloristide talvekonverentsi "Folkloor ja sidusus" korraldaja (26.–27. veebruaril 2014 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis)
 • 2014 Akadeemik Arvo Krikmanni juubelisümpoosioni "Scala naturae" korraldaja (18. augustil 2014 Eesti Teaduste Akadeemias)
 • 2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse konverentsi "Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid" korraldaja (28.–29. aprillil 2016 Jõgevamaal Tõrve külas)
 • 2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi ja Kreutzwaldi päevade 60. konverentsi "Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised" korraldaja (12.–13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis) korraldaja

LiikmesusRedigeeri

 • 2002−... Eesti Olümpiaakadeemia liige
 • 2004−... Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
 • 2009−2011 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
 • 2014−... Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (International Association of Paremiology, AIP - IAP) liige
 • 2015−... Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Seltsi SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) liige
 • 2015−2018 Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
 • 2021−2023 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige

TunnustusRedigeeri

 • 2000 Eesti Kultuurkapitali aastapreemia akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" autorite kollektiivile
 • 2005 II auhind Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde võistlusel
 • 2009 Ajakirja Keel ja Kirjandus aastaauhind
 • 2014 Eesti muuseumimeene auhind (EMMA) (mängukaartide komplekt "Head eesti mõistatused")
 • 2020 Eesti folkloristika aastapreemia[1]

VälislingidRedigeeri

 1. https://maaleht.delfi.ee/artikkel/90043587/folklorist-piret-voolaid-teadlane-peab-motlema-kusimusele-miks-maailm-ilma-tema-toota-kokku-variseks