Ava peamenüü

Apostlid (vanakreeka keelest  ἀπόστολος apostolos, lähetatud, läkitatud) olid õpilased keda Jeesus saatis ajaliselt piiritletud kindlat ülesannet täitma[viide?]. Lähetuses käinud pidasid end Jeesuse lähimateks kaaslasteks[viide?]. Apostlite nimetus omistati neile hiljem Pauluse poolt, ja nimetuse kasutamine juurdus teise põlvkonna algkristlaste seas. Sõna "apostel" hakkas tähendama õpilast, kes isiklikult tundsid Jeesust (Ap 1:15–26), või neid kes väitsid, et Jeesus on neile ilmunud (Jaakobus -1Kr 15:7 pärast seda ta ilmus Jaakobusele-, Paulus)[viide?].

Kaksteist apostlitRedigeeri

Arv on sümboolne, nad ei tegutsenud koos. Markuse (3:16–19) ja Matteuse evangeeliumi (10:2–4) järgi valis Jeesus omale ise õpilased, kellest osa hakkas end pidama siseringiks ja neid hakati hiljem nimetama apostliteks. Apostlite tegudes on veidi erinev nimedeloend kui evangeeliumites (Ap 1:13). Arv "12" on ilmselt sümboolne ja sellisel kujul nad algkogudustes (või algkristluses) ei tegutsenud. Ainus vanim tekst, mis tunnistab kristluse algust ja mille säilitasid esimeste aastakümnete kristlikud kogudused on Pauluse tunnistuslõik 1Kr 15:3-7. Selles on kaks arengusuunda: Peetrus ja "12" ning Jaakobus ja "apostlid". Arvatavalt Jakobus ja "apostlid" tegutsesid Jeruusalemmas (ja Juuda maakonnas) ning Peetrus ja "12" Galileas. 1Kr 15 kirjakohast järeldub, et "12" ja "apostlid" olid u 30–50 m.a.j algkoguduste (algkristluse) esimesed eraldi rühmitused.

Markuse 3:16–19

Matteuse 10:2–4

Apostlite teod 1:13

Siimon, nimetas Peetrus Siimon, nimetatud Peetrus Peetrus
Jaakobus, Sebedeuse poeg Andreas, Siimona vend Johannes
Johannes, Jaakobuse vend Jaakobus, Sebedeuse poeg Jaakobus
Andreas Johannes, tema vend Andreas
Filippus Filippus Filippus
Bartolomeus Bartolomeus Toomas
Matteus Toomas Bartolomeus
Toomas tölner Matteus Matteus
Jaakobus, Alfeuse poeg Jaakobus, Alfeuse poeg Jaakobus, Alfeuse poeg
Taddeus Taddeus Siimon (seloot)
Siimon Kananaios Siimon Kananaios Juudas, Jaakobuse poeg
Juudas Iskariot Juudas Iskariot Mattias

Luuka evangeeliumis (6:13–16) jäetakse välja Taddeus, kuid tuuakse ära Juudas, Jaakobuse poeg. Mõnedes Matteuse evangeeliumi salmi 10:3 vanades ladina tõlgetes hüütakse Taddeust seloot Juudaks.

Erinevalt sünoptilistest evangeeliumidest puudub Johannese evangeeliumis apostlite nimekiri ning ka nende arvu ei mainita. Johannes mainib apostleid: Andreas, Peetrus, Filippus, Naatanael, Toomas, Juudas ("mitte Juudas Iskariot"), Juudas Iskariot, "armastatud õpilane" (arvatakse, et see oli Johannes Markus) ja Sebedeuse pojad (Jaakobus ja Johannes).

Kaheteistkümnes apostelRedigeeri

Kui Juudas Iskariot oli Jeesuse ära andnud ning end üles poonud, jäi apostleid järele üksteist. Apostlite tegude raamatu (1:23–26) loos avaldub konkurents kahe selkonna vahel. Luuka jutustuse järgi tõmmati liisku kahe esinduskandidaadi vahel. Valida tuli Jeesuse sugulase Joosep Barsabase (hüüdnimega Justus) ja Jeesuse õpilase Mattiase vahel. Liisk langes Mattiasele.

Teised apostlidRedigeeri

Ka Paulus nimetab end apostliks (näiteks Pauluse kiri roomlastele 1:1 ja teised kirjad). Konkreetsemalt nimetas ta end paganate apostliks (Pauluse kiri roomlastele 11:13). Ka mõningaid oma kaaslasi nimetas ta apostliteks (Pauluse kiri roomlastele 16:7).