Irina Sedakova (vene keeles Ирина Александровна Седакова; sündinud 1955. aastal Moskvas) on vene folklorist, balkanist, etnolingvist ja sotsiolingvist.

Irina Sedakova
Sünniaeg 1955
Moskva
Rahvus venelane
Elukutse vene folklorist, balkanist, etnolingvist ja sotsiolingvist
Alma mater Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool
Töökoht Venemaa Teaduste Akadeemia Slavistika Instituut

Elulugu

muuda

Lõpetas 1978. aastal Moskva Lomonossovi nimelise Riikliku Ülikooli filoloogia teaduskonna, 1984. aastal kaitses väitekirja "Bulgaarlaste uusaastakombestiku leksika ja sümbolid" (Лексика и символика святочно-новогодней обрядности болгар», 2007. aastal kaitses doktoriväitekirja "Bulgaaria sünnitekstide keelelis-kultuurilised alused" ("Лингвокультурные основы родинного текста болгар"). 1991. aastast töötab Venemaa Teaduste Akadeemia Slavistika Instituudis.

Töötas aastatel 1983–1991 Moskva Riikliku Ülikooli slaavi filoloogia osakonnas, 1994–1996 Exeteri Ülikoolis (Suurbritannias). 2010. aasta novembris oli Sassari Ülikooli (Sardiinias Itaalias) külalisprofessor. Alates 2010. aastast loeb etnolingvistika ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni kursusi Venemaa Riiklikus Humanitaarülikoolis. Sedakova on pidanud külalisloenguid Wasseda Ülikoolis ja Sapporo Ülikoolis Jaapanis; Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus Eestis; Sofia Ülikoolis ja Šumeni Ülikoolis Bulgaarias; Sassari Ülikoolis Itaalias; Exeteri Ülikoolis Suurbritannias; Alamosa College'is Colorados Ameerika Ühendriikides.

I. Sedakova on Venemaa Teaduste Akadeemia Slavistika Instituudi juhtivteadur, juhib Slavistika Instituudi tüpoloogia ja võrdleva keeleteaduse osakonda, ta on Keele ja Kultuuri Uurimise Keskuse Balkanica juht.

Teadustöö

muuda

Irina Sedakova on Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Seltsi töörühma Rituaalne aasta (The Ritual Year) viitsepresident, Kagu-Euroopa maade rahvusvahelise uurimisorganisatsiooni (AIESEE) Venemaa komitee teadussekretär, jätkuürituste sarja Balkani seminarid (Балканскиe чтений) korralduskomitee juht.

Irina Sedakova teadustöö on seotud keele teooria, arhailise ja tänapäevase kombestiku laia probleemide ringiga, rahvausundi, slaavi keelte leksika, interneti ja reklaamide keele jälgimisega. Ta osales "Väikese Balkani keelte murdeatlase" (МДАБЯ) materjalide kogumises ja on aastaid teinud välitöid Bulgaarias ning teistes Balkani ja slaavi riikides. Irina Sedakova kuulub autorite kollektiivi, kes valmistas ette etnolingvistilise sõnastiku-entsüklopeedia "Slaavi vanavara: Etnolingvistiline sõnastik" (vene keeles "Славянские древности: Этнолингвистический словарь")[1] (lühend СДЭС) (1995–2012).

Avaldab kirjutisi Slavistika Instituudi teaduskogumikes, toimetab ja redigeerib Slavistika Instituudi slavistika ja balkanistika kogumikke. Ta on enam kui 350 publikatsiooni, sh kolme monograafia, 35 toimetatud raamatu ja ajakirjade erinumbrite, artiklite, entsüklopeediaartiklite ja ülevaadete autor, mis on avaldatud kokku 32 riigis.

Kuulus Eesti esimese humanitaarteaduste tippkeskuse Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Tippkeskuse juhtkomiteesse[2] (2001–2007), ajakirja Folklore toimetuskolleegiumi liige.

Tähtsamad publikatsioonid

muuda
 • Балканские мотивы в языке и культуре болгар: родинный текст. М., 2007.
 • К изучению общеславянской лексики в русском и болгарском языках. IN: Philologia slavica: К 70-летию академика Н.И. Толстого. М., 1993.
 • Обрядовые аллюзии в болгарских паремиях. In: Балканские чтения-2: Символический язык традиционной культуры. М., 1993.
 • Славянобалканские представления о демонах судьбы: трансформации во времени и пространстве. In: Время в пространстве Балкан: свидетельства языка. М., 1994.
 • Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи. IN: Revue des Études Slaves. Paris, 1994. T. 66 (kaasautor).
 • О советизмах в современной русской речи. In: Знакомый незнакомец: социалистический реализм как историко-культурная проблема. М., 1995.
 • Лучшее для лучших!: Система оценок в современной российской рекламе. IN: Studia slavica Finlandensia. Helsinki, 1997. Т. 14.
 • Матримониальные мотивы в славянских родинах. In: Кодови словенских култура. Београд, 1998. Бр. 3.
 • Мизийский говор села Равна: современное состояние. In: Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы третьего рабочего совещания 18 декабря 1998 г. СПб., 1999.
 • О «знаках» и «отметинах» в традиционной культуре южных славян (белег и нишан). In: Славянские этюды: Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999.
 • Из опыта работы над МДАБЯ: болгарская лексика по теме «Человек как личность». In: Исследования по славянской диалектологии. М., 2001. Вып. 7.
 • Культ Богородицы в славянских родинах. In: Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001.
 • К проблеме заимствований в балканославянских языках и этнокультурных системах. In: Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002.
 • Судьба сакральных слов в славянских языках (между язычеством и христианством): In: Славянское языкознание: Доклады российской делегации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2003.
 • Балканское в терминологии и обрядности южнославянских родин. In: Доклады российских ученых / IX конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Тирана, 30.08–03.09.2004). СПб., 2004.
 • Имя и традиция. In: Славянский вестник. М., 2004. Вып. 2. К 70-летию В. П. Гудкова.
 • Заимствованное слово и его этнокультурные коннотации: болг. късмет: In: ВЯ. 2005. № 3.
 • Ребенок в судьбе и жизненном сценарии взрослых. In: Традиционная культура. 2005. № 3.
 • Балканските четения (1990–2005). In: Български фолклор. София, 2006. № 3/4.
 • Реклама и фолклор в съвременна Русия. In: Там же.
 • Архаические модели и новая прагматика: имена неоязычников. In: Имя: семантическая аура. М., 2007. Вып. 1.
 • Система цветообозначений в болгарском языке. In: Наименования цвета в индоевропейских языках: системный и исторический анализ. М., 2007.
 • Распад «идеологических» языковых союзов: универсальное и специфическое. In: Славянское языкознание. XIV Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М.: Индрик, pp. 429–450.
 • Русскость. нерусскость в ценностной шкале российской оккультной рекламы. In: Калининград, 2008. Геополитика и русские диаспоры в Балтийском регионе: Сб. науч. трудов: В 2 ч. Ч.1: *Гуманитарные аспекты проблемы: русские глазами русских. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. С. 182–201.
 • Русская речь в балканском окружении. In: Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура: Памяти Галины Петровны Клепиковой / Ин-т славяноведения РАН. Отв. ред. А. А. Плотникова. М., 2008, pp. 202–222.
 • Семья как ценность и семейные ценности в нарративах старообрядцев Болгарии и Румынии. In: Категории родства в языке и культуре / Отв. ред. С. М. Толстая. М., 2009, pp. 225–244.
 • Традиционная и массовая культура в Интернете цитаты, квази-цитаты и аллюзии. In: Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции к виртуальности.Сборник статей. М., 2009. pp. 270–284.
 • Балканские глаголы ‘хватать’: мотивы переходов и перемен в лексике и фразеологии. In: Переходы. Перемены. Превращения. Балканские чтения 10. Тезисы и материалы. 31 марта – 2 апреля 2009 года. М., 2009.
 • Вербное воскресенье: растительный код и «цветочные» именины у болгар. In: Традиционная культура. 6. М., 2010, pp. 115–121.
 • Цветочные мифы в Интернете: фольклор и коммерция. In: От конгресса к конгрессу; Свет и цвет в романе Петре М.Андреевского «Пырей". Балканский спектр: от света к цвету. Балканские чтения. Тезисы и материалы. М., 2011, pp. 119–123.
 • Самоучитель болгарского языка с лингвокультурными комментариями. – М.: Буки-Веди.

Võõrkeeles

muuda
 • Folk Religion and Politics in the Time of Transition: In: Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. Szeged, 2001. T. 47.
 • Folk Religion Studies in Russia. In: Ethnology of Religion. Ed. Gabor Barna. Budapest, 2004.
 • Mäetagused. Bulgaaria sünnipärimused aastatuhandevahetusel (nr 26, 2004).
 • Mäetagused. Rituaalse aasta kajastumine vanasõnades: üldisi tähelepanekuid (nr 32, 2006).
 • The Ritual Year as Reflected in Proverbs: General notes. In: Proceedings of the Conference on the Ritual Year. Malta, 2006.
 • From Ideological Union to the European Union: Sociocultural Dimensions of the Bulgarian Regime Changeover. In: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration, Edited by Elena Marushiakova. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008. Pp. 44–55.
 • Inventing the Ritual Year in Modern Russia. In: The Ritual Year and History (The Ritual Year 3). Stražnice: Lidova kultura, 2008, pp. 51–58.
 • Folklore and Modern Russian Advertising. In: Revista d’etnologia de Catalunya. Barcelona. Num. 34. Abril 2009. Barcelona, pp. 62–69.
 • Folklore. FEJF, 60. The Ritual Year. Guest editors Laurent Sébastien Fournier & Irina Sedakova. 2015.
 • Folklore. FEJF 66. Folk Costume in the Ritual Year and Beyond: Heritage, Identity Marker, and Symbolic Object (vol. 66 kaasautor Nina Vlaskina). 2016.
 • Clothes as Symbolic and Magic Objects in Slavic Childbirth Customs. In: Folklore 66, pp. 165–174. 2016.

Viited

muuda
 1. https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&stable=0/
 2. "Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Tippkeskus".

Muud allikad

muuda
 • Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Tippkeskus.
 • Ajakiri Folklore.

Välislingid

muuda