Imago (ka imidž; ladina keeles 'pilt, kujutis, kujutlus') on ühiskonnas kujunenud pilt kellestki või millestki.

Imagot kujundatakse imagoloogi sihipärase töö käigus, mille tööriistadeks on suhtekorraldus, propaganda ja reklaam ning teised turundusvaldkonnas tuntud hoovad. Imagoloogi töövahenditeks on nii reklaamiettevõtted, PR ettevõtted, kui ka objekti olemust ja sisekultuuri mõjutavad hoovad. Imagoloogi töö eesmärk on kujundada objektist uus teisenenud kujutluspilt ehk imago. Imago võib sisaldada nii reaalseid kui ka loodud imaginaarsete kujundite (neid, mida tegelikult ei ole) omadusi.

Imagoloog

Spetsialist, kes on õppinud imagoloogiat.

Imago ja kuvand

Tänapäeval leidub imago ja kuvandi kohta mitmesuguseid seisukohti. Lääne erialakirjanduses tähistatakse terminiga image objekti kuvandit, mis luuakse meie psüühikas objekti iseloomulike tunnuste alusel. Seega on termin image laiem, kui lihtsalt „objekti kuvand” – see hõlmab peale väliste, nähtavate tunnusjoonte ka nähtamatuid.

„Kuvand” ja „imago” pole sünonüümid – imago on kuvandi liik. Täpsemini, imago on iseloomulik subjektile, mitte igale nähtusele. Mõistete „kuvand” ja „imago” sisu uurib lähemalt imagoloogia.

Objekti imago

muuda

Objekti imago on emotsionaalse ja ratsionaalse tunnetuse käigus kujunenud pilt, mille inimesed kujundavad selle alusel, kuidas nad on objekti kuvandi (inimene, organisatsioon, süsteem jne) selle ühe või teise tunnusjoone järgi kujundatud pildi oma psüühikas vastu võtnud.

Riigi imago

muuda

Igal riigil on siseimago (kodanikele) ja välisimago (avalikkusele).

Riigi imago on seotud paljude sotsiaalpsühholoogiliste aspektidega, nagu inimestevaheliste suhete, suhtumiste, stereotüüpide ja eelarvamuste, kommunikatsiooni ja mõjutamise, avaliku arvamuse, massimeedia, sotsiaalse interaktsiooni ja konformsuse, isiksuse ning sotsiaalse tajuga. Iga kategooria peegeldab nii riigi sise- kui ka välisimagot.

Organisatsiooni imago

muuda

Organisatsiooni imago on see, kuidas inimesed tajuvad organisatsiooni. See on ettekujutus, mille kujunemist mõjutavad nii organisatsioonikäitumine ja kommunikatsioon kui ka tajuja suhtumine organisatsiooni. Imago põhjal eristavad inimesed üht organisatsiooni teisest.

Imagot mõjutavad tegurid:

  1. Organisatsiooni rahaline olukord
  2. Organisatsiooni ajalugu, traditsioonid ja maine
  3. Juhi isiksus
  4. Avalikustamine – reklaamist tulenev kuulsus
  5. Sotsiaalne vastutus ühiskonna ees
  6. Organisatsiooni juhtimine
  7. Organisatsiooni identiteet
  8. Tegevuste ja suhete eetilisus