Hulgasõnade osa, enamik, mitu, palju ühildumine muuda

Eesti hulgasõnade kasutamises on toimunud järgmine nihe: ainsusliku osa õpilasi (s.o hulgafraas) asemel kasutatakse üha sagedamini mitmuslikku osad õpilased (s.o nimisõnafraas), samuti nt enamik õpilasi > enamikud õpilased, mitu õpilast > mitmed õpilased.

Selle põhjuseks võib olla vajadus eristada hulgasõnade erinevaid funktsioone:

  • kvantifitseeriv funktsioon – näidata hulga suurust; hulgafraas vastab küsimusele kui palju?
Klassis oli mitu õpilast / osa õpilasi / enamik õpilasi / palju õpilasi;
  • määratlev ehk piiritlev funktsioon – piirata referentide hulka
Need õpilased / mitmed õpilased / osad õpilased / paljud õpilased (=teatud õpilased) tahavad kontrolltööd järgi teha.
Määratlevas funktsioonis hulgasõnad ühilduvad fraasi põhisõnaga käändes ja arvus.

Nende kahe funktsiooni selge eristus on võimalik ainult nimetavas käändes: mitu õpilast – mitmed õpilased, osa õpilasi – osad õpilased.

Mitmust kasutatakse isegi liiga sageli: Ta pakkis kaasa mitmeid käterätikuid. – siin peetakse silmas käterätikute hulka, mitte kindlaid käterätte.

osa-tarind muuda

osa-tarindite hulgas on kahesuguse tähendusega konstruktsioone:

  • osa õpilasi/õpilastest 'tervikhulk õpilasi'
  • osad õpilased 'mitte tervikhulk õpilasi'
Osa õpilasi/õpilastest käis kontrolltööd järgi tegemas.
Osad õpilased käivad kontrolltöid järgi tegemas.

Mitmuslikku osad õpilased tüüpi tarindeid kasutatakse väga tihti, sest

  • mitmus tähistab selgelt mitmust,
  • muutmine on lihtsam,
  • osa ainsuse nimetava, omastava ja osastava vorm on ühesugune (osa õpilasi, osa õpilasi/õpilaste, osa õpilasi), mitmus aitab vältida segadust (osad õpilased, osade õpilaste, osasid/osi õpilasi).

Üksik mitmusevorm osad on üldkasutuses tähenduses 'osa inimesi', nagu ka mõned tähenduses 'mõned inimesed'. Osadele / mõnedele meeldib pargis kõndida.

Vaata ka muuda