Etalon on mõõtevahend, mida kasutatakse füüsikalise suuruse mõõtühiku või selle suuruse mõne teise väärtuse määratlemiseks, säilitamiseks ja ülekandmiseks näiteks töömõõtevahenditele. Etaloniks võib olla mõõt, mõõteriist, etalonaine või mõõtesüsteem.

Etalonaine on materjal või aine, mille ühe või mitme omaduse väärtused on piisavalt ühetaolised ja täpselt määratud, et kasutada seda mõõtevahendite kalibreerimisel, mõõtemeetodi hindamisel, materjali või ainet iseloomustavale suurusele väärtuse omistamisel.

1 kilogrammi rahvusvaheline etalon (praeguseks ainus SI põhiõhikute etalon esemelisel kujul)

Kõige paremate omadustega on rahvusvahelised etalonid (primaaretalonid), mis on aluseks väärtuse ülekandmiseks vastava suuruse teistele etalonidele (sekundaaretalonidele). Rahvusvaheline etalon võimaldab luua jälgitavuse ahela, mis seob mõõtevahendi metroloogilised omadused vastava suuruse primaaretaloniga. Jälgitavus on mõõtetulemuse või etaloni väärtuse omadus, mis võimaldab seda seostada riigi- või rahvusvahelise etaloniga katkematu võrdlusteahela (seosahela) kaudu, kusjuures ahela kõikidel lülidel on teadaolev mõõtemääramatus.

Riigisiseselt jagunevad etalonid riigi-, tugi- ja tööetalonideks:

  • riigietalon on etalon, mis on õigusaktiga tunnistatud selles riigis teiste etalonide aluseks vaadeldava suuruse väärtuse omistamisel;
  • tugietalon on etalon, mis on vaadeldavas organisatsioonis parimate metroloogiliste omadustega ja millele tugineb mõõtmine selles organisatsioonis;
  • tööetalon on etalon, mille abil kantakse mõõtühik üle taadeldavale mõõtevahendile; tööetalon on tavaliselt kalibreeritud tugietaloni suhtes.

Allikad

muuda