Blokaad tähendab tegevusi, mis takistavad vaenlase territooriumile (maa-alale, veealale, õhualale, Interneti-teenustele jne) juurde- või väljapääsu; samuti olukorda, mil juurdepääs territooriumile on tõkestatud.

Eesmärk ja liigid muuda

Ajalooliselt on eristatud maa- ja mereblokaadi, kuigi mõlema teostamisel võisid olla kaasatud ka õhujõud. Üldjuhul on blokaadi rakendatud relvakonfliktis eesmärgiga välistada logistilise toetuse jõudmine vastase relvajõududeni, piirata vastase tegevusvõimalusi ja alandada võitlevate üksuste moraali.

Blokaad võib esineda ka rahuajal, mispuhul see ei märgi sõjategevuse algust, vaid on repressaal õigusvastase teo sooritamise eest. Rahuaegne blokaad võib olla ka majandusblokaad.

Tsiviilisikute kaitse muuda

Tsiviilisikute näljutamist on püütud rahvusvahelise humanitaarõigusega keelustada. Tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 12. augusti 1949 Genfi (IV) konventsiooni artikli 23 järgi peab lepinguosalisest riik "lubama kõigi ravimite ja meditsiinivahendite ning usukultuseks vajalike vahendite vaba läbipääsu, kui need saadetised on mõeldud ainuüksi teise lepingupoole, ka juhul kui see on vaenlane, tsiviilelanikele. Samuti peab lepingupool lubama kõigi põhiliste toiduainete, riietusesemete ja toonikumide vaba läbipääsu, kui need saadetised on mõeldud alla viieteistkümneaastastele lastele, rasedatele naistele ning sünnitajatele." 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 54 kohaselt ei tohi tsiviilisikute näljutamist kasutada sõjapidamisviisina. Lisaprotokollis toodud absoluutse keelu toimet takistavad rahvusvahelise õiguse ebapiisav sanktsioneeritus, asjaolu et lisaprotokolli rakendatakse üksnes riikidevahelistele relvakonfliktidele ning tingimus, et välisleping on siduv üksnes sellega ühinenud riikidele.

Vaata ka muuda