Asenduskoduteenus

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arengut soodustava elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna[1]. Asenduskodu on nõuetele vastav koht, kus osutatakse asenduskoduteenust.

Asenduskoduteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus, valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellele on teenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba[1].

Asenduskoduteenust rahastab riik[1].

Asenduskoduteenus on reguleeritud sotsiaalhoolekande seaduses[1].

Viited

muuda