Tok-pisini keel

Tok-pisini keel ehk uusmelaneesia keel (tok-pisiniTok Pisin < inglise talk pidgin) on keel Paapua Uus-Guineas. See on vähem kui 150 aastat vana. Enamik tok-pisini kõnelejaist mõistab ka inglise või saksa keelt või mõnd Paapua Uus-Guinea kohalikku keelt, Ida-Uus-Britannia provintsis eelkõige kuanua keelt.

tok-pisini keel (Tok Pisin)
Kõneldakse Paapua Uus-Guineas
Piirkonnad Okeaania
Kokku kõnelejaid 3-4 miljonit, 120 000 emakeelena
Keelesugulus Kreooli keeled
 inglise kreooli keeled
  Vaikse ookeani keeled
   tok-pisini keel
Keelekoodid
ISO 639-2 tpi
ISO 639-3 tpi

Nimi tok pisin pärineb inglise sõnadest talk ("kõnelema") ja pidgin ("segakeel"). Teise arvamuse kohaselt tuleneb pisin inglise sõnast business ("äri").

Tok-pisin on üks Paapua Uus-Guinea kolmest ametlikust keelest koos inglise ja hirimotu keelega. Paapua Uus-Guineas kasutab seda regulaarselt üle 2 miljoni inimese. Tok-pisin on tarvitusel ka riigi parlamendis (Haus Palamen), kohalikus omavalitsuses ja mõnedes algkoolides.

Kuna tok-pisinit kõneldakse Paapua Uus-Guineas rohkem kui kõigis teistes maailma riikides kokku, on oluline osa Paapua Uus-Guinea kohta käivast infost tok-pisinis.

Tok-pisin on lähedases suguluses bislama keelega, mida kõneldakse Vanuatul.

Tok-pisini näide

muuda

Issameie tok pisinis:

Papa bilong mipela
Yu stap long heven.
Nem bilong yu i mas i stap holi.
Kingdom bilong yu i mas i kam.
Strongim mipela long bihainim laik bilong yu long graun,
olsem ol i bihainim long heven.
Givim mipela kaikai inap long tude.
Pogivim rong bilong mipela,
olsem mipela i pogivim ol arapela i mekim rong long mipela.
Sambai long mipela long taim bilong traim.
Na rausim olgeta samting nogut long mipela.
Kingdom na strong na glori, em i bilong yu tasol oltaim oltaim.
Tru.

Issameie inglise keeles:

Our father,
who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation,
but deliver us from evil,
for thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever.
Amen.

Issameie eesti keeles:

Meie Isa,
kes Sa oled taevas!
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
Aamen.

Välislingid

muuda

Selle artikli kirjutamisel on kasutatud tok pisini keelset artiklit tpi:Tok Pisin ja ingliskeelset artiklit en:Tok Pisin seisuga 7. märts 2012.