Töötutoetus

(Ümber suunatud leheküljelt Töötuabiraha)

Töötutoetus (inglise keeles unemployment compensation) on riigi poolt antav rahasumma, mis on mõeldud toimetulemiseks ja põhivajaduse rahuldamiseks töö kaotanud isikule. Täpsemalt on see suunatud inimesele, kes on enne töötuna arvelevõtmist 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva tööl või tegelenud tegevusega, mis on tööga võrdsustatud. Seda teenust reguleerib Eesti Töötukassa piirkondlike struktuurüksuste kaudu. [1]

Töötutoetusele on Eesti Vabariigis õigus, kui:

 • isik on registreerinud end töötuna;
 • isiku ühe kuu sissetulek on töötoetuse 31-kordsest päevamäärast ehk 2020. aastal 189.10 eurot;
 • isik on töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega (lapse kasvatamine, statsionaarses või täiskoormusega õppes õppimine, ajateenistuskohustuse täitmine vmt) või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et ta töötuna arvelevõtmisel eelneva aasta jooksul töötas. [2]

Töötutoetuse taotlemine ja määramineRedigeeri

Edukaks töötutoetuse taotlemiseks tuleb isikul pöörduda Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda, sealt saadud avaldus ära täita ning see ka esitada. Koos esitatud avaldusega tuleb kaasa võtta ja esitada ka enda isikut tõendav dokument ja kõik dokumendid, mis oleks aluseks inimese hõivatusele töötuna arvelevõtmisel eelneva aasta jooksul. Protsessi kiiremaks läbiviimiseks saab avaldust täita ka iseteeninduse kaudu. Selleks tuleb siseneda e-töötukassa lehele, autentida oma isik ja otsida üles vastav taotlus.[2]

Töötutoetust makstakse kuni 270 päeva. Erandina makstakse töötutoetust kuni 210 päeva, kui töösuhe, mis on lõpetatud tööandja poolt, kuna töökohustusi on rikutud, usaldus on kaotatud või isik on toime pannud vääritu teo tõttu.[1]

Kui indiviidile on määratud töötuskindlustushüvitis, siis samaajaliselt töötutoetust taotleda ei saa. Töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist makstakse kokku kuni 270 päeva. [2]

Töötutoetust makstakse kui töötu on läinud määratud ajal töötukassa vastuvõtule ning kui töötu täidab tööotsimiskavas kokku lepitud tegevusi ja tingimusi. 2018. aastal on toetuse päevamääraks 5,31 eurot ja seda toetust arvestatakse tagasiulatuvalt töötukassas konsultatsioonil käimiste päevade eest. Toetus makstakse töötu isiklikule pangakontole. [2]

2.1. Töötutoetuse määramineRedigeeri

Töötoetuse määramisel lähtutakse järgmistest tingimustest: [2]

 • Töötukassa piirkondlik struktuuriüksus teeb viie päeva jooksul otsuse, kas toetus määratakse või mitte.
 • Töötoetus taotlemisel tuleb arvestada, et see määratakse kaheksandal päeval peale eduka taotlemise protsessi. Töötutoetuse makseperiood on 270 päeva.
 • Inimene kes on töötu, kuid enne töötuna arvelevõtmist olnud mingis õppeasutuses, kas päevases või täiskoormusega õppes
 • Töötu, kes on enne töötuna arvelevõtmist õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes, ja ühtlasi ka Tööturuteenuste ja -toetuse seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud töötule, antakse toetus 61 päeva pärast peale taotlemist.
 • Töötukindlustushüvitist saanud isikul ei ole õigust saada töötutoetust.
 • Isikule, kes on töötu, kuid kellele ei määratut töötukindlustuse seaduse alusel töötuskindlustushüvitist, määratakse töötutoetus kaheksandast päevast, lugedes seda alates töötukindlustushüvitise avalduse esitamisest.

Töötutoetuse arvutamine ja maksmineRedigeeri

Töötutoetuse päevamäär kehtestatakse eelarveaastaks. Korrutades päeva 31-ga, saadakse terve kuu töötu sissetulek, mis ei tohi olla see väiksem kui 35% miinimumpalgast. Töötutoetust makstakse kord 30 päeva jooksul. [1]

Töötoetust esimest korda arvutades arvestatakse töötutoetuse määramise päevast arvestades sinna ka päeva, millal isik läheb Eesti Töötukassase. Töötutoetust arvestatakse Eesti Töötukassas käimisel järgnevast päevast kuni uue vastuvõtuni.[1]

Töötutoetus makstakse välja kolmel viisil: [3]

 • töötu isiku pangakontole Eesti maksja kulul;
 • töötu välisriigis olevale pangakontole, aga seda juba saaja kulul;
 • töötu ametlikult tõestatava avalduse alusel teise Eesti riigi kodaniku kontole. Avaldus peab olema vormistatud kas kirjalikul või elektrooniliselt või digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud.


ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus. (2005). Riigi Teataja I, 54, 430; Riigi Teataja I, 28.12.2017, 71. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017071
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Toetused ja hüvitised. (2018). Töötutoetus. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus
 3. Töötutoetus. (2018). Töötutoetuse taotlemine. Loetud aadressi https://www.eesti.ee/et/toetused-ja-pensionid/toetused-ja- huevitised/toeoetutoetus/#teised-t%C3%B6%C3%B6turutoetused