Sotsiaalne roll

Sotsiaalne roll on käitumisviis, mida oodatakse teatud staatuses olevalt inimeselt (näiteks peaministrilt, direktorilt, abikaasalt, isalt, õpilaselt, politseilt).

Rolliootused on ootused, millist tegevust või käitumist oodatakse rolli täitjalt teiste sotsiaalses suhtlemises osalejate poolt. Roll esineb siin kui sotsiaalsete tegevus- ja käitumismallide süsteem.

Omandatud (internaliseeritud, sisestatud) roll on rolli täitja subjektiivne ettekujutus rolliootustest ja nende sisemise omaksvõetuse aste.

Rollikäitumine on rolli täitmise individuaalne eripära, mis tuleneb täitja isiksuse omadustest ja rolliootuste subjektiivsest mõistmisest.

Rollide liigid muuda

  1. Seisundirollid on seotud sünni, vanuse, soo, kuuluvuse ja teiste tunnustega, mida inimene ise ei saa muuta.
  2. Saavutatavad rollid on seotud edasijõudmisega tööalases, seltskondlikus või isiklikus elus.
  3. Olurollid on rollid, mille saab inimene vaid teatud olukorda sattunult, näiteks jalakäija, teatrikülastaja, ostja, rongireisija.
  • Formaliseeritud rollid on rollid, millele suunatud ootused on täpselt fikseeritud (sõjaväelane, ametnik)
  • Vabalt kujunevad rollid tekivad inimeste käitumise vastastikuse kooskõlastamise käigus, sõltuvad konkreetsetest isiksustest ja keskkonna tingimustest.

Rolli piiritlemine on oma rolli muutmine isiklikest huvidest ja eelistustest lähtuvalt.

Ülespoole piiritlemisega on tegu siis, kui rollile liidetakse teise, enam väärtustatud rolli elemente, allapoole piiritlemisega aga siis, kui rollist jäetakse välja vähem väärtustatud elemente – viib süvenevale rollijaotusele grupis. Tegevusvahenditega liialdamine on siis, kui rolli tähtsust tõstetakse esinduslike ruumide, tegevusvahendite abil.

Rollikonflikt tekib siis, kui ootused ei sobi tegelike rollidega.

  1. rollidevaheline konflikt on selliste rollide üheaegne täitmine, millega seotud ootused on omavahel kokkusobimatud.
  2. rollisisene konflikt – samale rollile on erinevates gruppides, eri olukordades või erineval ajal suunatud kokkusobimatud rolliootused.
  3. omandatud rolli ja rolliootuste vaheline konflikt tekib siis, kui rollisüsteemis osalejad mõistavad üksteise ja iseenda rolle erinevalt.
  4. isiksuse ja rolli vaheline konflikt tekib siis, kui rolliootused on vastuolus rolli täitja isiksuse omadustega.
  5. rolli ähmasus on olukord, kus puuduvad selgepiirilised rolliootused või nende täitmise hindamise kriteeriumid.

Vaata ka muuda