Realism (filosoofia)

Realism on filosoofiline positsioon, mille kohaselt mingit liiki asjad või asjadeseisud on reaalselt ning tunnetajast sõltumatult olemas.

Näiteks võib olla realist universaalide, teiste olendite vaimu, matemaatiliste objektide, võimalike maailmade ja moraaliväärtuste suhtes.

Filosoofiline positsioon võib olla nii komplitseeritud, et pole võimalik üheselt öelda, kas mingi kindla valdkonna suhtes on tegu realismiga või mitte.

Teatud laadi objektide olemasolu eitamise tõttu realismiga vastuolus olevate positsioonide hulka kuuluvad näiteks veateooria, nominalism, instrumentalism ja eliminativism.

Realism ja konstruktivism

muuda

Realismi eri variandid mõistavad tunnetajast sõltumatust erinevalt. Siiski tähendab realism enamasti, et mingit asjade ja nende omaduste kogumit peetakse objektiivset reaalsuseks, mis eksisteerib tunnetavast subjektist sõltumatult. Realistid peavad enamasti ka objektiivset tõde tunnetuse sihiks, mille poole tunnetus pikas perspektiivis liigub.

Sõltumatus subjektist tähendab sõltumatust näiteks uskumustest, keelest ja kontseptuaalsetest skeemidest. Realismist võib rääkida ka Vaimunähtuste suhtes; näiteks uskumuste olemasolu muidugi sõltub uskumustest, kuid realism uskumiste suhtes väidab, et see sõltuvus on ainult "triviaalne".

Positsiooni, mis peab objekte tunnetajast sõltuvateks, nimetatakse konstruktivismiks. Selle vormide hulka kuuluvad idealism, subjektivism ja antirealism.

Realism laias mõttes

muuda

Kõige laiemas mõttes võib realismiks nimetada seisukohta, et

  1. füüsilised, aegruumis lokaliseeritud objektid on olemas;
  2. need objektid eksisteerivad meie kogemustest ja nende objektide kohta käivatest teadmistest sõltumatult;
  3. nende objektide omadused ja omavahelised suhted on sõltumatud nendest kontseptsioonidest, mille abil me neid mõistame ja keelest, mille abil me neid kirjeldame.

Seda seisukohta jagavad tavalised inimesed, teadused ja enamik filosoofe.

Skolastiline realism

muuda

Lähemalt artiklis Realism (skolastika)

Skolastikas on realismi all mõistetud seisukohta, et universaalid on tõeliselt olemas.

Realism teadusfilosoofias

muuda

Lähemalt artiklis Realism (teadus)

Teadusfilosoofias mõistetakse realismi all tavaliselt seisukohta, mille kohaselt teoreetilised objektid on tõeliselt olemas ja teaduslikud teooriad on ligilähedaselt tõesed. Realismi eitavaid positsioone nimetatakse antirealismiks.

Realism matemaatikas

muuda
  Pikemalt artiklis Platonism (matemaatika)

Seisukohta, et matemaatilised objektid (näiteks arvud) tegelikkuses tunnetajast sõltumatult eksisteerivad, nimetatakse platonismiks. Platonistide järgi on matemaatilised objektid abstraktsed objektid: nad ei ole ruumis ega ajas lokaliseeritud ning nad ei osale põhjuslikkuse ahelates.

Sellise positsiooni korral tekib küsimus, kuidas on võimalik matemaatilisi objekte tunnetada: tunnetus eeldab ju nende kausaalset toimet tunnetajale. Kui aga pidada matemaatiliste objektide seost tunnetajaga mittekausaalseks, näiteks loogikal või keelel põhinevaks, siis satub kahtluse alla nende objektide eksistentsi sõltumatus.

Vaata ka

muuda

Alternatiivid

muuda

Liigid

muuda

Lähedased mõisted

muuda

Kriitilised kontseptsioonid

muuda

Seotud mõisted

muuda