RITA programm

RITA programm[1] ehk pikema nimega „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ on Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatav teadusprogramm, mille kinnitas haridus- ja teadusminister 31. detsembril 2015. RITA programmi viib ellu Eesti Teadusagentuur ning programmi eelarve on 29 442 294 eurot, millest 84,7% katab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programm kestab kuni 2022. aasta lõpuni.

EesmärgidRedigeeri

RITA eesmärkideks on[2]:

 • suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, sh prioriteetide määramisel ning uurimistöö suunamisel ühiskonna väljakutsete lahendamisele;
 • tugevdada ministeeriumide kompetentsi ja võimekust rakendusuuringute korraldamiseks ja nende kasutamiseks sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel;
 • tõsta ministeeriumide, riigi ja TA asutuste vahelise koostöö efektiivsust riiklike eesmärkidega TA kavandamisel ja läbiviimisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust rakendusuuringute läbiviimisel;
 • arendada riigile olulisi teadussuundi ja toetada teadlaste järelkasvu kujunemist nendes teadussuundades, samuti suurendada soolist tasakaalu ametikohtade täitmisel ning sooliste aspektidega arvestamist teadustöödes ja uuringutes;
 • tõsta TA asutuste võimekust kasvuvaldkondades nii nende endi kui ettevõtjate teadlikkuse kasvatamise ja nõustamise kaudu, soodustades sel viisil TA asutuste koostööd ettevõtetega ja teadmussiiret;
 • koordineerida TA valdkonna nutikale spetsialiseerumisele suunatud tegevusi, suunates ja analüüsides neid ning arendades selleks tarvilikke tugitegevusi.

AlategevusedRedigeeri

Programmi tegevusi viiakse ellu kuue alategevuse abil[2]:

 1. Strateegilise TA tegevuse toetamine – tellitakse ligikaudu 17 miljoni euro eest rakendusuuringuid, mis otsivad vastuseid Eesti ühiskonna olulistele probleemidele. Tellitavate uuringute teemad valitakse välja ministeeriumite ning peaministrit nõustava Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu koostöös.
 2. Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamine – ministeeriumid tellivad enda jaoks vajalikke rakendusuuringuid, mida 50% ulatuses kaasrahastatakse RITA programmist.
 3. Teadusnõunike ametikohtade toetamine ministeeriumites – ministeeriumitel võimaldatakse tööle võtta teadusnõunikud.
 4. TAI poliitika seire – tegevuse raames viiakse läbi teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika uuringuid.
 5. Infosüsteemide arendus – arendatakse Eesti Teadusinfosüsteemi ehk ETISt
 6. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbiviidava TAI koordineerimine – aidatakse kaasa teadusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö kasvule, viiakse läbi analüüse ning toetatakse SA Archimedes juhitava programmi Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ehk NUTIKAS läbiviimist.

ViitedRedigeeri