Portaal:Matemaatika/Soovitud

Created Sat, 07 Sep 2019 16:42:41 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)Redigeeri

Wanted Title
19 Väärtus (matemaatika)
18 Tipp
17 Lahend
17 Rühmateooria
16 Külg
16 Üksühene vastavus
15 Bijektsioon
14 Loenduv hulk
14 Pöördelement
13 Pidev kujutus
13 Serv
13 Algebraline võrrand
13 Pidev funktsioon
13 Algebraline topoloogia
12 Aksiomaatiline hulgateooria
11 Integraalarvutus
11 Richard Dedekind
10 Isomorfsus
10 Koonduvus
10 Jaguvus
10 Meetriline tensor
10 Wolfi auhind
10 Objekt (matemaatika)
9 Järgarv
9 Matemaatika alused
9 Koordinaatide alguspunkt
9 Algmõiste
9 Füüsika-matemaatikakandidaat
8 Kvaternioon
8 Algebraline arvuteooria
8 Aksiomaatika
8 Pöördtehe
7 Ekvivalentsiklass
7 Diferentsiaaltopoloogia
7 Positiivne täisarv
7 Algebra põhiteoreem
7 Ühe muutuja funktsioon
7 Karl Weierstraß
7 Afiinne geomeetria
7 Lõpmatu jada
7 Loendamine
7 Morfism
7 Vähim element
7 Lõplik rühm
7 Ümardamine
6 Piirkond (matemaatika)
6 Kompaktne ruum
6 Ümberringjoon
6 Lobatševski geomeetria
6 Lineaarkombinatsioon
6 Šiffer
6 Koonduv rida
6 Koonduv jada
6 Omaväärtus
6 Mõõduteooria
6 Mitteloenduv hulk
6 Projektiivne geomeetria
6 Järjestatud kolmik
6 Funktsiooni väärtus
6 Suurim element
6 Sidus ruum
6 Diagonaliseeritav maatriks
6 Rida (matemaatika)
6 Sümplektiline geomeetria
6 Ahend
6 Alamrühm
6 Tõene
6 Täisarvude ring
6 Tulem
6 Ekvivalentsusklass
6 Diferentsiaalvõrrandite teooria
6 Pöördkujutus
6 Alamkorpus
6 Pööratav element
5 Täielik meetriline ruum
5 Polünoomide ring
5 Sürjektsioon
5 Polünoomide algebra
5 Tsükliline rühm
5 Puutujaruum
5 Loomulik keel
5 ZF
5 Principia Mathematica
5 Y-telg
5 Valguskiir
5 Potentshulk
5 Vaatleja (teadus)
5 Lõikumine
5 Matemaatiline induktsioon
5 Reaalosa
5 Optimeerimine
5 Ratsionaalarvude korpus
5 Ordinaattelg
5 Otsene järgnemine
5 Otsene eelnemine
5 Pöördarv
5 Ptolemaiose maailmasüsteem
5 Pidevalt diferentseeruv funktsioon
5 Pöördpind
5 Üldistus
5 Riemanni muutkond
5 Muut
5 Puutujatasand
5 Lie rühm
5 Integraalvõrrand
5 Joonis
5 Karl Schwarzschild
5 Analüütiline arvuteooria
5 Infinitesimaalarvutus
5 Inertsiaalsüsteem
5 Energia-impulsi tensor
5 Eksponentsiaalfunktsioon
5 Diferentsiaal- ja integraalarvutus
5 Homogeenne diferentsiaalvõrrand
5 Algebraline arv
5 Astmehulk
5 Kuupvõrrand
5 Alammuutkond
5 Kuues meditatsioon
5 Abraham de Moivre
4 Ühikelemendiga kommutatiivne assotsiatiivne ring
4 Ühiklõik
4 Cantori teoreem
4 Samasus (algebra)
4 Signatuur (matemaatika)
4 Bijektiivne kujutus
4 CISC
4 Rühmade homomorfism
4 SIMD
4 Aditiivne tähistus
4 Elliptiline funktsioon
4 Elliptiline integraal
4 Rahvusvaheline Matemaatikute Kongress
4 Pöördväärtus
4 Regulaarsuse aksioom
4 Accademia Nazionale dei Lincei
4 Ruutvorm
4 Ringiteooria
4 Aditiivne rühm
4 Digital Equipment Corporation
4 Sile muutkond
4 Stohhastika
4 Ühemõõtmelisus
4 Universum (matemaatika)
4 Tõkestatud hulk
4 Antisümmeetriline tensor
4 American Mathematical Society
4 Ameerika Matemaatikaselts
4 Algfunktsioon
4 Algoritmiteooria
4 Võrdumine
4 Alguspunkt
4 Täisdiferentsiaal
4 Aplikaat
4 Asukoht
4 Atlas (matemaatika)
4 Banachi algebra
4 Sulud
4 Tehtemärk
4 Ernst Eduard Kummer
4 Arvutamine
4 Arvutusmeetodid
4 Astmefunktsioon
4 Topoloogiline rühm
4 Algebra üle korpuse
4 Puutujavektor
4 Koolimatemaatika
4 Kommutatiivne algebra
4 Maksimum
4 Maksimaalne element
4 Kooniline pind
4 Mathematical Reviews
4 Mathematische Annalen
4 Kerri meetrika
4 Kalle Velsker
4 Kinnine joon
4 Minimaalne element
4 Kombinatoorne topoloogia
4 Lõpmata väike suurus
4 Koperniku maailmasüsteem
4 Leksikograafiline järjestus
4 Abeli kategooria
4 Laplace'i valem
4 Lainehari
4 Kõrgus
4 Kõige teooria
4 Kvantor
4 Kuju
4 Lähendus
4 Kumer funktsioon
4 Londoni Matemaatikaselts
4 Mõõt
4 N-mõõtmeline geomeetria
4 Geomeetriline rida
4 Projektiivne ruum
4 Gerolamo Cardano
4 Hollandi Kuninglik Teaduste ja Kunstide Akadeemia
4 Hüpertasand
4 Galois' teooria
4 Füüsikateooria
4 Faktorring
4 Evangelista Torricelli
4 Felix Hausdorff
4 Kõverusraadius
4 Formalism (matemaatika)
4 Jean-Pierre Serre
4 Jevgeni Gabovitš
4 Norra Teaduste Akadeemia
4 Kahtlus
4 Nimetaja
4 Narva 1. Gümnaasium
4 NIST
4 Kaaskompleksarv
4 Operatsioonianalüüs
4 Johann Bernoulli
4 Joonestamine
4 Jääk (matemaatika)
4 Opteron
4 Eukleidese algoritm