Miimika ehk näolihaste ilmekas liigutamine on üks viisidest, kuidas väljendada emotsioone.

Miimika on kehakeeles suhtlemise vahend, mis on mitteverbaalse psühholoogia kontekstis väärtuslik informatsiooniallikas. Selle järgi saab määrata, millised emotsioonid inimest valdavad ning kui tugevad need on. Miimikat saab liigitada kaheks – kontrollimatu (ehk reflektoorne) miimika ja tuletatud (ehk teadlik) miimika kui näitekunsti osa, mis võimaldab edasi anda peategelase meeleseisundit. Kõige sagedamini väljendatakse miimika abil järgmisi emotsioone: rõõm, viha, imestus, jälestus, hirm ja kurbus.

Ajalugu

muuda

I. A. Sikorski (1904) tõi esimesena kasutusele sõna "füsiognoomika” ja alles hiljem tuli kasutusele mõiste "miimika". Sellest sõnast on omakorda tuletatud termineid, mis tulid Vana-Kreeka sõnast μιμοζ ehk „jäljendaja” või „näitleja”.

Esimese selgituse seostele stabiilse näoilme ja miimilise muskulatuuri korduvate liigutuste vahel pakkus välja Leonardo Da Vinci. Ta valis füsiognoomika valdkonna uuringute jaoks välja vanad inimesed, sest nende kortsud ja näojoonte muutused jutustavad läbielatud raskusi ning tundeid.

Hippokrates väitis, et patsiendi nägu on esimene indikaator tema tervise kohta. Selle kaudu võib avastada mitmeid siseelundite haigusi, kuna need tekitavad väga omapäraseid näojooni.

XX sajandi alguses võeti vene keeles võõrsõnana kasutusele mõiste "miimika", mille Pavlenko on oma redaktsioonis lahti seletanud järgmiselt: „Musklite liigutus, mis vastab aju töötamisele. Musklite liigutused võivad aga olla kunstlikult tekitatud – nii kellegagi sarnasuse saavutamiseks (füsiognomistid) kui ka väljendatava mõtte väljendusrikkuse suurendamiseks (teatraalne miimika).“

Kultuurist tingitud erinevused miimikas

muuda

Miimikale omistatud tähendused on paljuski universaalsed, ent erineva kultuurse ja etnilise taustaga gruppides võib miimika kanda ka teistsuguseid tähendusi. Etnograafia seisukohalt mõjutab miimika tähendust kultuuriruum, milles kasvatakse (nt keel, žestid, kombed jne).

Kasutusvaldkond

muuda

Teatrikunst

muuda

Miimika on näitleja üks peamisi väljendusvahendeid. Need on näitleja väljamõeldud žestid, mis aitavad mängitava karakteri näitlemisel. Miimika muutub peamiseks ilmekuse väljendamise vahendiks žanrites, kus puudub kõne (nt ballett ja pantomiim). Miimika aitab näitlejal paremini väljendada mängitava tegelase füüsilist ja hingelist seisundit.

Haige inimese näo miimilised muutused

muuda

Miimikat kasutatakse ka füsiognoomika üldise õppe rakenduslikes aspektides, mida kasutatakse arstide ettevalmistusel. Kaasaegne füsiognoomika sisaldab informatsiooni, mis selgitab miimika struktuuri ja funktsioone, miimika liike ja nende seost psühholoogilise ja emotsionaalse sfääriga.

Liigitus

muuda

Eristatakse:

 • kontrollimatut (reflektoorset) miimikat;
 • tuletatud (teadlikku) miimikat.

Allikad

muuda
 • «Большая советская энциклопедия». Статья «Мимика». М: 3-е изд., том 16, 1974 г. — 791 с.
 • Древнегреческо-русский словарь Дворецкого «μῑμέομαι»
 • Андреева Г. М. «Социальная психология»: Учебное пособие для вузов / Г.М. Андреева. – 3-е изд. – М.: Наука, 1994. – 324 с.
 • Ясперс К. «Общая психопатология» / К. Ясперс; Пер. Л. О. Акопян. — М.: Практика, 1997. — 1053 с. ISBN 3-540-03340-8
 • Г. В. Бабаян, К. Е. Халин, С. К. Исламгалиева «Культурология (конспект лекций)». М.: изд-во «Экзамен» — 2009 ISBN 978-5-377-02072-1
 • Куприянов В. В., Стовичек Г. В. «Лицо человека: Анатомия, мимика». — М.: Медицина, 1988. — 272 с., ил. ISBN 5-225-00112-2
 • К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве». М.: издательство «Искусство», 1972 — 536 с.
 • «Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона». — С.- Пб.: Брокгауз — Ефрон. 1890 — 1907.
 • Павленков Ф. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» — С. - Петербург: типография Ю. Н. Эрлих, 2 — изд-е, 1907 г.