Matemaatiline modelleerimine

Matemaatiline modelleerimine ehk matemaatiline mudeldamine on modelleerimine, mille puhul luuakse ja uuritakse matemaatilisi mudeleid.

Matemaatiline modelleerimine seisneb uuritava nähtuse formaliseerimises, tema kohta matemaatilise mudeli koostamises, mudeli parameetrite hindamises, selle mudeli käitumise uurimises, mudeli abil uuritava nähtuse käitumise prognoosimises, jm.

Matemaatilist modelleerimist on kasutatud rohkemal või vähemal määral kõigis teadusharudes.

Täppisteadustes, mis tuginevad kvantitatiivsetele meetoditele ja matemaatilisele teooriale, on matemaatiline modelleerimine möödapääsmatu ja tavaline nende teaduste sünnist saadik.

Sotsiaalteadustes ja humanitaarteadustes, mis valdavalt toetuvad kvalitatiivsetele meetoditele, on matemaatiline meetod üks uurimisvahend mitmete teiste hulgas. Matemaatiline modelleerimine sai populaarseks meetodiks sotsiaal- ja humanitaarteadustes eriti alates 1960. aastaist.