Määruskaebus on kohtumenetluses kohtumääruse peale esitatud kaebus.

Rangelt võttes on määruskaebust võimalik esitada ainult seaduses sätestatud juhtudel. Teisalt on tunnistatud määruskaebe õigust ka juhtudel, kui seadus lingvistiliselt seda otsesõnu keelab (näiteks Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kaasustes nr 3-4-1-20-07, 3-4-1-1-13, Riigikohtu kriminaalkolleegium kaasuses 3-1-1-113-10). Määruskaebuse rahuldamisel tunnistab kõrgeim kohus sätte põhiseadusega vastuolus olevaks.