Kutsekomisjon on kutse tõendamise ja omistamise korraldamiseks ja kutseomistamise otsuste langetamiseks moodustatud erialaspetsialistidest koosnev komisjon.

Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on hinnata vastaval alal töötajate teadmiste ja kutseoskuste vastavust kutsestandardile. Kutsekomisjoni tegevust reguleerib kutsekomisjoni tegevusstatuut.

Kutsekomisjon lähtub kutseomistamisel ja kutsetunnistuste väljastamisel kutseseadusest, kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise korrast, kutsekomisjoni tegevusstatuudist ja kutsestandardist.