Ava peamenüü

Haridus ja tööRedigeeri

Jüri Orn lõpetas Valga 1. keskkooli 1957, Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) aastal 1962 eesti filoloogina. 1964–68 õppis TRÜ aspirantuuris. Pedagoogika kandidaat (1975, TRÜ), väitekiri "Interpersonaalsete suhete hindamine õpilaste poolt kui pedagoogiline probleem".

Alustas tööd Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika kateedri vanemlaborandina (1962-1964), oli 1968-1975  sama kateedri assistent ja vanemõpetaja; 1975- 1991 Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika ja psühholoogia kateedri vanemõpetaja ja dotsent, 1976-1981 ka sama kateedri juhataja;  1991-1993 Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduse õppetooli  juhataja, dotsent;1993.aastast kasvatusteaduse korraline professor, õppetooli juhataja, ühtlasi 1996-1999 kasvatusteaduste teaduskonna dekaan, 1999 -2002 kasvatusteaduste osakonna juhataja, 2004 aastast emeriitprofessor.  Osales 1980.-1990. Eesti haridusuuenduses, Eesti Haridusfoorumi töös, oli üheks hariduskontseptsiooni lähtekohtade koostajaks.[1]. Olnud paljude vabariiklike, ülikooliliste ja teaduskondlike nõukogude ja komisjonide liige.

TeadustegevusRedigeeri

Kuulub akadeemik Heino Liimetsa koolkonda[2], esindab eesti kasvatusteadustes selle  seisukohti ja vaateid. Uurimistööd alustas H. Liimetsa juhendamisel koolielu sotsiaal-psühholoogiliste aspektide ja õpilaste eluviisi uurimisega, tegeles kasvatusteaduse teoreetiliste ja metodoloogiliste probleemidega, viimastel aastatel eesti haridus- ja pedagoogilise mõtte ajaloo uurimisega. On olnud seotud juhi või täitjana Eesti Teadusfondi või HTM sihtfinantseeritavate projektidega (Eesti kooli ajalugu, Õppiva inimese ja kasvatustegelikkuse areng kultuuriruumis, Õpistiil kui antropoloogiline ja esteetiline fenomen, Organisatsioonikultuuri mõju pedagoogide rahulolule  jt.[3]. Õppejõuna lugenud pedagoogika ja  kasvatusteaduse põhikursusi, kursust kooliklassi sotsiaalpsühholoogiast, erikursusi, juhendanud kõigi tasemete üliõpilastöid. Olnud külalisõppejõud Saksa DV-s Güstrow ja Magdeburgi pedagoogika kõrgkoolides ja Tampere Ülikoolis Soomes.

Jüri Orn on Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi taasasutaja, olnud juhatuse liige, 2013. auliige.

Jüri Orn on avaldanud üle 70 teadusartikli ning hulgaliselt artikleid Õpetajate Lehes, koostanud ja toimetanud mitmeid raamatuid, sh "Eesti põhikooli lõpetaja ja tema eakaaslane teistes riikides" (Tallinn, 1995), olnud mitmete raamatute retsensent ja saatesõnade autor, Haridusleksikoni (Tallinn, 2013) koostamise töögrupi liige.  

TunnustusedRedigeeri

1994 EAPS-i ja HTM teaduspreemia kasvatusteaduslike teadustööde konkursilt.

1999 EAPS-i ja HTM teaduspreemia kasvatu teadustööde konkursilt.

PublikatsiooneRedigeeri

 • Õpilastevaheliste isiklike suhete uurimise metoodikast. // Nõuk Ped ja Kool II (1966)
 • Orn, J. 1968. Sotsiomeetriline test inimestevaheliste suhete uurimiseks. - Psühholoogia ja kaasaeg. Tallinn: Valgus.
 • Interpersonaalsete suhete hindamise sotsiaalpsühholoogilisi ja pedagoogilisi probleeme. // Nõuk Ped ja Kool XIX (1978)
 • Личностные ресурсы индивида и взаймодействие. // Взаимодействие коллектива и личности. Тлн, 1982
 • Orn, J. 1983. Õpilase isiksuslikud ressursid ja õppetund. - Nüüdistund. Koost. H. Tiits. Tallinn.
 • Orn, J. 1985. Kooliklassi sotsiaalpsühholoogia - mis? ja milleks? - Noorele õpetajale. Koost. R. Virkus. Tallinn: Valgus.
 • Grupitaju õpilaste elutegevuse peegeldaja ja reguleerijana. // Õpilase isiksuse arengu determinatsiooni probleeme. Tln, 1987
 • Orn, J. 1987. Grupitaju õpilase elutegevuse peegeldaja ja reguleerijana. - Õpilase isiksuse arengu determinatsiooni probleeme. Koost. H. Liimets. Tallinn.
 • Orn, J. 1992. Lähtekohaks kasvatustegelikkus. - Haridusuuendus - mis, miks ja kuidas. Koost. M. Sööt. Tallinn: Harjumaa Hariduse Arenduskeskus, 77-89.
 • Orn, J. 1993. Aktuelle Fragen des estnischen Bidungssystems. - Bildungsreport aus Estland Hrsg. K. Altermann, T. Kaasik. Tallinn
 • Orn, J. 1995. Õpilaste väärtushinnangud. - Eesti põhikooli lõpetaja ja tema eakaaslane teistes riikides. Koost. ja toim. J. Orn. Tallinn, 7-47.
 • Orn, J. 1995. Erziehungswissenshaftliche Reflexion gegenwärtiger Bildungsprobleme in Estland. - Reformpädagogik und pädagogische Reformen in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. L. Böttcher, R. Golz. Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung. Hrsg. F. Brüggen, K.-H. Göstemeyer. Band 5. Münster: Lit., 44-49.
 • Orn, J. 1998. Meie kasvatustegelikkuse väärtusest. - Õpilane ja õpetaja Eesti kasvatustegelikkuses. Toim. T. Kuurme, M.-L. Laherand. - Tallinn. (Acta Universitatis Scientiarum Socialum et Artis Educandi Tallinnensis. A 9 Humaniora.)
 • Orn, J. 1998. Zum Problem des Erziehungsbewustsein. - Erziehungswissenschaft als eine integrative Wissenschaft. Integrationsprobleme in der Erziehung. Tallinn: TPÜ Kirjastus.
 • Orn, J. 1999. Matti Koskenniemen merkitys Viron Kasvatustieteessä. - Opetuksen tutkimuksen suuntaviivoja. Pertti Kansanen & Jukka Husu (toim.). Helsinki (Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 203).
 • Orn, J. 2000. Kasvatustegelikkus kui võimalikkus. – Haridus ja sotsiaalne tegelikkus. Artiklite kogumik. Tartu.
 • Orn, J. 2010. Heino Liimets und seine Zeit in meinen Erinnerungen. - Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen, Erziehungskulturen. Festschrift für Professor Dr.Dr.h.c. Dr.h.c. Heino Liimets. Herausgeben von Airi Liimets. Peter Lang international Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Band 18.)  

KirjandusRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. Eesti hariduskontseptsiooni lähtekohad : eelnõu Eesti Hariduskonverentsile '95 / Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeerium ; [koostajad Olav Aarna (töögrupi juht) ... jt. Tln, 1995
 2. Haridusleksikon, A Liimets. Elustiil, lk 57
 3. ERIS. https://www.eris.ee/person.php?id=3406

Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.

Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap (http://www.bahps.org/etbl) TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013