Isikuvastased vägivallateod

Eesti karistusseadustiku järgi on isikuvastased vägivallateod:

 • § 120. Ähvardamine

Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

 • § 121. Kehaline väärkohtlemine

Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

 • § 122. Piinamine

Järjepideva või suurt valu põhjustanud kehalise väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

 • § 113. Tapmine

Teise inimese tapmise eest – karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

 • § 114. Mõrv

Tapmise eest, (kui see on toime pandud piinaval, julmal, üldohtlikul viisil; seoses röövimisega, lõhkeaine kasutamisega jms) karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

 • § 119. Raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest

Raske tervisekahjustuse tekitamise eest ettevaatamatusest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Kui seda on tekitatud mitmele inimesele, siis kuni kolmeaastase vangistusega.

 • § 141. Vägistamine

Inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. Raskendavatel asjaoludel karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

  • § 142. Sugulise kire vägivaldne rahuldamine

Inimese tahte vastaselt tema kaasamise eest sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil, kui selleks on kasutatud vägivalda või on ära kasutatud isiku seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

  • § 143. Suguühendusele sundimine

Inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

Eraldi käsitletakse keerulisemat uuringut nõudvat seksuaalset vägivalda, soolist vägivalda ja vägivalda laste vastu. Sel juhul võtab kohus kõik asjakohased meetmed, et tagada kannatanute ja tunnistajate turvalisus, füüsiline ja psühholoogiline heaolu, ning nende väärikus ja privaatsus ka juba eeluurimise ajal (Kriminaalkohtu Rooma statuut).

Politsei tegevuses ei tohi kasutada ebaseaduslikku füüsilist ega psüühilist vägivalda, inimese väärikust alandavat kohtlemist või karistust. (Politseiseadus)

Vanuseline süüdimatusRedigeeri

Noorem kui kümneaastane isik loetakse karistusseadustiku järgi eelnevalt loetud kuritegudes süütegude mõttes arusaamisvõimetuks

Arvestades neljateist- kuni kaheksateistaastase isiku kõlbelise ja vaimse arengu taset ning tema võimet oma teo keelatusest aru saada või oma käitumist vastavalt sellele arusaamisele juhtida, võib kohus sellise isiku karistusest vabastada, kohaldades talle järgmisi mõjutusvahendeid:

 1. hoiatus;
 2. allutamine käitumiskontrollile vastavalt käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatule;
 3. noortekodusse paigutamine;
 4. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamine.