Hooldusraie

Hooldusraie on metsakasvatuslik võte, millega kujundatakse puistu koosseis ning parandatakse puistu kasvutingimusi. Hooldusraiega parandatakse metsa sanitaarset seisundit, reguleeritakse metsa liigilist koostist ning suurendatakse vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Hooldusraie loob eelduse metsa tootlikkusele ja kvaliteedi parandamisele. Sellega eemaldatakse metsast osa puid, et saada kvaliteetsem mets ja ära kasutada puit, mis raieringi jooksul looduslikult välja langeb. Hooldusraied jagunevad valgustusraieks, harvendusraieks ja sanitaarraieks. [1] [2]

ValgustusraieRedigeeri

  Pikemalt artiklis Valgustusraie

Valgustusraiet tehakse kuni 20-aastases metsas või kuni 8 cm keskmise diameetriga puistus. Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamine. Rajatud metsakultuurides raiutakse välja loodusliku tekkega kiirekasvulised ja väheväärtuslikud puuliigid, mis segavad peapuuliigi kasvu. Samuti harvendatakse liigtihedaid peapuuliigi gruppe.[3]

HarvendusraieRedigeeri

  Pikemalt artiklis Harvendusraie

Harvendusraie toimub tavaliselt 20–40-aastases metsas. Harvendusraiega antakse kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele, parendatakse metsa loodusliku uuenemise tingimusi, suurendatakse puistu vastupanuvõimet tormi- ja lumekahjustustele ning putukkahjuritele ja seenhaigustele. Harvendusraie tulemusena väheneb puude konkurents mulla mineraal- ja toitainete, aga ka vee suhtes, samas paraneb mulla viljakus raiejäätmete lagunemisel.[4]

SanitaarraieRedigeeri

  Pikemalt artiklis Sanitaarraie

Sanitaarraiet kavandatakse metsas, kus esineb surnud või kahjustatud puid ning nende väljaraie on metsakasvatuslikust seisukohast vajalik. Nagu nimetuski viitab, on sanitaarraie seotud metsa tervisliku seisundiga. Sanitaarraiet tehakse nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamiseks metsast, samuti surevate või surnud puude raieks puidu kasutamise eesmärgil, kui see ei ohusta bioloogilist mitmekesisust. Sanitaarraiet võib teha mistahes vanusega puistus, kuid sanitaarraiet ei planeerita, kui puistus on otstarbekas mõni muu raie, näiteks harvendusraie.[5]

ViitedRedigeeri

  1. [1], Eramets.ee.
  2. [2], EE 3, 1988; VE, 2006; EME 1, 2008 (L. Muiste, Ü. Tamm).
  3. [3], eramets.ee/valgustusraied
  4. [4], eramets.ee/harvendusraied
  5. [5], eramets.ee/sanitaarraie