Geograafiline laius

Laius ehk geograafiline laius (φ) on suurus, mis iseloomustab maapinnal asuva punkti nurkkaugust ekvaatorist.

Laius ekvaatoril on 0°, geograafilistel poolustel 90° N ja (põhjapoolus) ja 90° S (lõunapoolus).

Maapinnal asuva punkti laius ja pikkus moodustavad selle punkti geograafilised koordinaadid.