Elektripaigaldise projekt

Elektripaigaldise projekt on üks eritööde projekte. Hea elektriprojekt peaks sisaldama projekteerija poolt tellija soove ja tahet ehitise elektrilahenduste osas. Projekteerija töö on leida vastavalt tellija soovidele lahendused, mis vastavad kehtivatele elektriohutusnõuetele ja mille teostus ei ole tellijale põhjendamatult kallis, ehk hea projekt on sobiv alus konkreetsele hinnapakkumisele.

Elektripaigaldise projekte võib jaotada tugev- ja nõrkvooluprojektideks. Tugevvoolu elektripaigaldis on rajatise-ehitise süsteem, mille vahelduvpinge on üle 50 V või/ja alalispinge üle 125 V. Süsteemid, milles pinged ei tõuse üle eeltoodud pingeväärtuste, võib nimetada nõrkvoolupaigaldisteks. Elektripaigaldise ülesanne on reeglina elektrienergia ülekanne selle elektrivarustuse liitumispunktist paigaldisega ühendatud tarbijateni- elektriseadmeteni. Lisaülesanneteks on kujunenud elektrivalgustuse ja elektrikütte kalkulatsioonid ja projekteerimine. Elektriprojekteerijatel võib olla spetsialiseerumine vastavalt elektriala pädevusele (B-pädevus – projekteeritava objekti pinge kuni 1000 V (1 kV) ja A-pädevus – ilma pinge piiranguteta), nõrkvoolusüsteemide projekteerijalt nõutakse vastavat pädevust (nt turvatehniku koolitus) tulekahjusignalisatsiooni (ATS), valvesignalisatsiooni-, läbipääsu- ja videovalveprojektide tegemiseks. Arvutivõrgu-, televisioonivõrgu- ja audioprojektide tegemiseks pole nõutavad ei pädevus- ega kvalifikatsioonitunnistus ega ka arvelolek majandustegevuse registris mtr.mkm.ee.

Väiksema konkreetsema tugevvoolu elektritööde tegemiseks ei ole elektriprojekt möödapääsmatu, kui selle kohta auditi (endise nõuetekohasuse tunnistuse) väljaandja piirdub pädevusega elektritööde teostaja teostusdokumentatsiooniga, deklaratsiooni, teostusjooniste jm dokumentatsiooniga.

Komplitseeritud, keskmiste ja suurte ehitiste eritööde projekteerimisel läheb suhteliselt keeruliseks, kui plaanitakse hakkama saada elektriprojektita, kui ehituse üldnõuded näevad ette turvavalgustuse, tuleohutussüsteemide toimimise (suitsueemaldusventilatsioon, suitsueemaldusluugid, ventilatsiooniseadmete seiskamine ATS-i häire korral jne), jätavad elektripaigaldise ilma projektita rajamise tööde mahud ning korralduse ja maksumuse ebaselgeks.