Eesti Pimemassööride Ühing

Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) on pimedaid ja nägemispuudega massööre üle Eesti ühendav kutseorganisatsioon.

Tegemist on heategevusliku mittetulundusühinguga, mis loodi 1999. aastal. Ühing toetab nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet, sotsiaalhoolekannet avalikes huvides.

EPMÜ eesmärkideks on:

  • integreerida nägemispuudega inimesi läbi kutseõppe avatud tööturule ja ühiskonda;
  • ühendada nägemispuudega massööre üle Eesti;
  • nägemispuudega tegevmassööridele täienduskoolituste organiseerimine ja massaažialaste teadmiste täiendamine;
  • viia nägemispuudega massööride oskused vastavusse massöörikutse standardi nõuetega;
  • koostöö arendamine samalaadsete organisatsioonidega väljaspool Eestit;

Liikmeks võib saada iga Eesti Vabariigi elanik, kes on seadusega kehtestatud korras tunnistatud nägemispuudega isikuks ning omab massööri kutsetunnistust. Ühingu liikmeks saamiseks tuleb esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus. Ühingu liikmed maksavad liikmemaksu ja järgivad ühingu põhikirja. Ühingu varad kujunevad sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustest, sponsorlusest, riigi, omavalitsusorganite ja valitsusväliste organisatsioonide sihtfinantseerimisest, Ühingu eesmärkide saavutamiseks ette nähtud tegevuse tulemist ja muust tegevusest, mis ei ole vastuolus põhikirjaga. [1]

ViitedRedigeeri

  1. http://pimemassoorid.ee/