Sõjaväeline distsipliin

(Ümber suunatud leheküljelt Distsipliin (sõjandus))

Sõjaväeline distsipliin (Eesti kaitseväes = kaitseväedistsipliin) on seaduste, sõjaväes kehtivate määrustike, neist alamate õigusaktidega ja ülemate käskudega kehtestatud teenistuskohustuste ning sõjaväelise korra nõuete täpne täitmine kõigi sõjaväelaste poolt.

Distsipliin on sõjaväe üks põhiline liikumapanev jõud. Distsiplineerimata sõjavägi on riigile pigem kahjulik, sest sõja korral osutuks see lahinguvõimetuks.

Distsipliin põhineb:


Kaitseväedistsipliin kohustab kõiki kaitseväelasi täpselt täitma õigusaktide ja käskude nõudeid. Ülem peab alluvate suhtes olema nõudlik, võtma tarvitusele vajalikud mõjutusvahendid, karistama neid distsiplinaarselt või algatama seaduses ettenähtud korras teenistusliku juurdluse, kui alluvad astuvad üle õigusaktide või käsu nõuetest, jätavad need täitmata, täidavad neid lohakalt ja hooletult või ei pea kinni viisakusreeglitest. (Kaitseväe sisemäärustikust)


Distsipliini tagamise põhilised vahendid:

  1. ülema autoriteet;
  2. ülema nõudlikkus;
  3. nõuetele vastav sisekord üksuses;
  4. inimesekeskne juhtimine;
  5. alluvate kasvatamine;
  6. kiitused ja ergutused;
  7. laitused ja distsiplinaarkaristused.