Arutelu:Aktiinifilamendid

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Artikkel on teemakohane ning autor valdab teemat hästi. Sissejuhatus teemasse võiks olla pikem. Kohati on probleeme sisulise kattuvusega (4. ja 5. alapunkt) ning alapunktide vähese sisukusega (alapunktid 7. ja 9.). 6. Alapunktis on kirjeldatud protsessis täielikult kõrvalejäetud energeetiline aspekt. Artikkel on piisavalt pikk ja illustreeritus asjakohane.

Kasutatud kirjandus on viidatud mittespetsiifiliselt mis antud artikli juures pole probleemiks. Viited on piisavalt põhjalikud.

Vormistus läbi artikli muutub, mis raskendab arusaama millest räägitakse:

'Filamenti kasv toimub eelistatult ühest otsast, mida nimetatakse + otsaks.'

'soodustab monomeeride seostumist F-aktiini (+) otsaga,'

Kontsentratsiooni dimensioonina on toodud hulga ühik: 'Kk (kriitiline kontsentratsioon) G-aktiini jaoks on 0.1 µmooli,'.

Kohati on lühendatud sõnu, kuigi selleks ei ole selget põhjust: 'Seda piirkonda tsütoplasmast nim. raku korteksiks'.

Lausetes esineb ebavajalikke sõnu, milleta oleks tekst arusaadavam:

'Stressi fiibrid on iseloomulikud neile rakkudele, mis kinnituvad substraadile.'

'Signaaliks vôib olla mingi induktoraine, mis pôhjustab raku diferentseerumist, mingi kemotaktiline signaal, kokkupuude substraadiga jne.'

'Profiliini kontsentratsioon rakkudes võib tõusta näiteks väljast saabuva signaali toimel.'

'Filamendid on orienteeritud + otsaga on hatu tipu suunas.'

Mõistet aktiini filamendid on lausetes kasutatud nii kokku kui lahku kirjutatuna:

'Aktiini filamendid moodustavad rakus väga erinevaid struktuure.'

'Seal on aktiinifilamendid orienteeritud sama polaarsusega ja '

Kohati kasutusel liialt palju lihtlauseid:

'Ahel laguneb kiiresti (-) otsast. Treadmilling’u kiirus kasvab. Seda tüüpi valkudest on tuntud gelsoliin ja kofiliin.'

Esineb probleeme lausete sõnadejärjekorraga, mis võib olla tingitud tõlkest:

'Aktiini filamendid (mikrofilamendid) on eukarüootsete rakkude tsütoskeletis leiduvad aktiinist koosnevad kõige peenemad filamendid.'

'Globulaarne valk molekulmassiga 41.8 kDa, mida eukarüootsetes rakkudes on kôige rohkem, tema hulk rakus vôib olla kuni 5% kogu valgu hulgast.'

'Tavaliselt kuni 50% raku kogu aktiinist on G-vormis.'

Esineb probleeme käändelõppudega pikkades lausetes:

'in vitro katsetes on eri liikidelt eraldatud aktiin üksteisega funktsionaalselt asendatavad.'

' Erütrotsüütides näiteks on kortikaalsed aktiinifilamendid seotud rakumembraanile valkude spektriin ja anküriin vahendusel.'

' Tuntuim valk, mis tekitab ühendusi üksteisega ristuvate aktiinifilamentide vahele ja põhjustades sellega kolmemõõtmelise võrgustiku tekke, on filamiin.'

Õigekiri on üldiselt hea, kuid esineb siisgi vigu komade panemisel. Stiil on läbi artikli hea, kuid kohati on liialt siduvaid sõnu nagu see, selle ja seal.

Artikli vormistuses pole kasutatud wikipedia siselike.

Artikli alapealkirjade kasutamisel ei ole selget loogikat ning kõik teemad on loetud võrdselt oluliseks, kuigi on selge, et mõned neist võiksid esineda suuremate alapaekirjade alapunktide näol.

Tähe õ asemel on kasutatud tähemärki ô.

Artikli vormistus on hea ning vigu esineb vähe, pisut häirib punkti kasutamine komakohtade puhul.

Xpx 10. november 2011, kell 22:29 (EET)


Märksõna artikli alguses peab olema paksus kirjas. Kas "mikrofilamendid" on artikli mõiste sünonüüm? Linkide moodustamisel tuleb jälgida, et nad lingiksid algvormile (nimetavas käändes), nt [[eukarüootne rakk|eukarüootsetes rakkudes]]. Omadus- ja määrsõnu tuleb linkida nt [[fülogenees|fülogeneetiliselt]]. Artikli tekstis esimese taseme pealkirju (ühekordsete võrdusmärkide vahel) ei kasutata, kasutatakse kahe- ja enamakordsete võrdusmärkidega pealkirju. Allikaviited tuleb lisada teksti sisse vastavalt Vikipeedia viitamistavadele. Adeliine 21. november 2011, kell 08:50 (EET)


 • Juba definitsioonis peaks teema mõistmisel olulised mõisted olema lingitud.
 • Murdarvus on eraldajaks koma, mitte punkt
 • Alajaotuse "Aktiin" esimeses lauses peaks olema "Aktiin on ...". Praegu vaatasin alapealkirjast üle ja sattusin sellest esimesest lausest väga segadusse.
 • in vitro ja muud võõrkeelsed sõnad ja väljendid kaldkirja
 • rakkudes kahes vormis
 • kuni 50% raku aktiinist
 • eeldades, et
 • arvude vahel on "kuni" tähenduses mõttekriips. Võta redigeerimiskasti alt erimärkide kastist (ainus kriips, mis seal on) või kui tahad võtta redigeerimiskasti kohalt erimäride juurest, siis kahest kriipsust lühem.
 • &rarr siin peaks olema nooleke, aga kood on miskipärast katki. Noole saad ka erimärkide kastist võtta.
 • Lauses "Tsütosoolis esinevad..." koma puudu
 • Lauses "Selline aktiinifilamentide lagunemine..." koma puudu
 • Väldi konstruktsiooni "midagi tehakse millegi poolt", see pole eesti keelele loomulik
 • "nagu näiteks" ees on koma
 • Olulised valgud kui on vajalik säilitada kindla pikkusega filamendid, näit erütrotsüütide membraanides. Lausel võiks algus ka olla (alus, öeldis), sõna "näiteks" pole vaja lühendada, "näit" on iseseisva tähendusega sõna
 • lag-faasi (ja linkida)
 • kasutatud kirjanduse loetlemisest ei piisa, vaja on tekstisisest viitamist

Adeliine 23. detsember 2011, kell 00:21 (EET)

Naase leheküljele "Aktiinifilamendid".