Arhiivimoodustaja

Arhiivimoodustaja on asutus, kelle tegevuse käigus võib tekkida arhivaale.

Arhiivimoodustaja liigitusskeemRedigeeri

Arhiivimoodustaja esitab liigitusskeemi kooskõlastamiseks avalikule arhiivile.

Arhiivimoodustajate liigitusskeem peab põhifunktsioonide osas sisaldama lisaks:

  1. funktsiooni kirjeldust (tegevused või tööprotsessid, mida tehakse funktsiooni täitmiseks);
  2. volitust funktsiooni teostamiseks ehk viidet õigusakti(de)le;
  3. sarjade nimetused ja tähised eelmises liigitusskeemis, kui need erinevad.

Kasutatud allikadRedigeeri

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011229