Ajakirjanduslik skandaal

Ajakirjanduslik skandaal on ajakirjanduses juhtum või tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud ajakirjanduseetika ja -standarditega, olles siis ettekavatsetud või juhuslik. Muul viisil rikuks see ajakirjanduse ideaaleesmärgi, milleks on uudise sündmuste ja teemade teatamine korrektselt ja õiglaselt. Ajakirjanikud on uuriva ja aruandva osana meedias kohustatud järgima erinevaid ajakirjanduslikke standardeid. Need võivad olla kirjutatud ja kodeeritud või tavapärastele ootustele vastavad. Tüüpilised standardid sisaldavad viiteid aususest, vältides ajakirjanduslikke eelarvamusi. See näitab vastutust leidmaks sobiv tasakaal privaatsuse ning avalikkuse huvides, jättes kõrvale finantskonfliktid ning valides eetiline viis teabe saamiseks.

Ajakirjanduslikud skandaalid on avalikud ning tulenevad olukordadest, kus mõne osapoole silmis on mõned standardid oluliselt rikutud. Enamikus ajakirjanduslikes skandaalides tekivad tahtmatud või tahtlikult olukorrad, mis on vastuolus üldise eetika ja standarditega.

Ajakirjanduslikud skandaalid võivad olla plagieerimine ja info võltsimine. Üldiselt eetikareeglite või seadusega vastuolus olevad tegevused.