§ 58 oli 1926. aasta redaktsiooni ja hilisemate redaktsioonide kohaselt Vene SFNV (ka Vene NFSV) Kriminaalkoodeksi riiklike kuritegude peatüki paragrahv, mille erinevate alapunktide alusel represseeriti Nõukogude Liidus ja selle poolt okupeeritud territooriumitel 1930.–1950. aastatel seni täpselt tuvastamata, kuid miljonitesse ulatuv arv inimesi.

Siin[1] on avaldatud andmed represseeritute arvu kohta. Selle kohaselt oli suurim represseeritute arv (1. jaanuari 1938 seisuga) üle 2 750 000 inimese; hukatuid 799 455 inimest aastatel 1921–1953, neist 681 692 aastatel 1937–1938.

Kriminaalkoodeksi 1926. aasta redaktsioon

muuda

§ 58-1

muuda

Kontrrevolutsiooniliseks tunnistatakse iga tegevus, mis on suunatud tööliste ja talupoegade nõukogude võimu ja nende poolt NSV Liidu ja liiduvabariikide Põhiseaduse alusel valitud NSVL, liiduvabariikide ja autonoomsete vabariikide töölis-talupoegade valitsuste kukutamisele, õõnestamisele, nõrgendamisele või NSV Liidu välisturvalisuse ja põhiliste proletariaatliku revolutsiooni majanduslike, poliitiliste ja rahvuslike saavutuste õõnestamisele.

(Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче - крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции. В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР.)

§ 58-1a

muuda

Kodumaa reetmiseks s.t. NSV Liidu kodanike poolt toime pandud NSV Liidu sõjalise võimsuse kahjustamist, tema sõjalise sõltumatuse või tema territooriumi puutumatuse, nagu: spionaaž, sõja või riikliku saladuse avaldamine, üleminek vastase poole, põgenemine või üle riigipiiri lendamine, karistatakse kõrgeima karistusmääraga -- mahalaskmisega, koos kogu vara konfiskeerimisega, aga kergendavail asjaoludel -- vabaduskaotusega tähtajaga kuni 10 aastat, koos kogu vara konfiskeerimisega

(Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах -- лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. )

§ 58-1b

muuda

Samade kuritegude eest, mille on toime pannud sõjaväelane, karistatakse kõrgeima karistusmääraga - mahalaskmisega koos kogu vara konfiskeerimisega

(Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества. )

§ 58-1v (§ 58-1в)

muuda

Sõjaväelase põgenemise või riigipiirist ülelennu korral tema pereliikmed, kui nad millegagi soodustasid ettevalmistatavat kodumaa reetmist, või isegi teadsid sellest, kuid ei kandnud sellest ette võimudele, karistatakse - vabaduskaotusega 5 kuni 10 aastani, koos kogu vara konfiskeerimisega. Ülejäänud koos temaga elavad või kuriteo toimepanemise hetkel tema ülalpidamisel olnud täisealised reeturi perekonnaliikmed, jäetakse ilma valimisõigustest ja kuuluvad saatmisele Siberi kaugematesse piirkondadesse 5 aastaks.

(В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются - лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет.)

§ 58-1g (§ 58-1г)

muuda

Sõjaväelase poolt ettevalmistatav või toime pandud reetmisest mitteteatamine toob endaga kaasa vabaduskaotuse kuni 10 aastaks. Ülejäänud kodanike (mittesõjaväelaste) poolt mitteteatamist karistatakse vastavalt antud koodeksi § 58-12 alustel.

(Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене влечет за собой лишение свободы на 10 лет. Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется согласно ст.58-12.)

§ 58-2

muuda

Relvastatud ülestõus või relvastatud grupi kontrrevolutsioonilistel eesmärkidel nõukogude territooriumile tungimise, võimu haaramise eest keskuses või selle osades samadel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga vägivaldselt eraldada osa NSV Liidu või eraldivõetud liiduvabariigist tema territooriumist või tühistada NSV Liidu poolt välisriikidega sõlmitud lepingut karistatakse kõrgeima sotsiaalse kaitse vahendiga- mahalaskmisega või töötava rahva vaenlaseks kuulutamisega koos vara konfiskeerimise ja liiduvabariigi kodakondsusest ilmajätmisega või NSV Liidu kodakondsusest ilmajätmisega ja NSV Liidust väljaajamisega igaveseks, lubades kergendavatel asjaoludel vähendada karistust vabaduskaotusega kuni tähtajaga mitte vähem kui 3 aastat, kogu või osalise vara konfiskeerimisega.

(Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственного отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры влекут за собой - высшую меру социальной защиты - расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества.)

§ 58-3

muuda

Suhtlus kontrrevolutsioonilise eesmärgiga välisriigiga või tema esindajatega, samuti igal viisil võõrriigi abistamine, kes on NSV Liiduga sõjas või on temaga relvastatud võitluses või blokaadi seisundis, karistatakse antud koodeksi § 58-2 ettenähtud sotsiaalse kaitse vahenditega.

(Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой - меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. )

Kriminaalkoodeksi 1938. aasta redaktsioon

muuda

1938. aasta 1. detsembri seisuga oli VNFSV kriminaalkoodeks § 58 kehtiv järgmiselt.

§ 58

muuda

Kontrrevolutsiooniliseks loetakse iga tegu, mis on sihitud töölis-talupoegade nõukogude võimu ning nende poolt NSVL Konstitutsiooni ja liiduvabariikide konstitutsioonide alusel valitud NSVL ja liiduvabariikide ning autonoomsete vabariikide töölis-talupoegade valitsuste kukutamisele, õõnestamisele või nõrgendamisele või NSVL välise julgeoleku ja proletariaadi revolutsiooni põhiliste majanduslikkude, poliitiliste ja rahvuslikkude saavutiste õõnestamisele või nõrgendamisele.

Kogu töötava rahva huvide rahvusvahelise solidariteedi alusel loetakse niisugused teod kontrrevolutsioonilisteks ka siis, kui need on sihitud mingi teise töötava rahva riigi vastu, kuigi see ei kuulu NSVL koosseisu. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 581a

muuda

Kodumaa reetmise, s. t. tegude eest, mis on toime pandud NSVL kodanikkude poolt NSVL sõjalise võimsuse, NSVL sõltumatuse või tema territooriumi puutumatuse kahjustamiseks, nagu spionaaž, sõjalise või riikliku saladuse väljaandmine, üleminek vaenlase poole, põgenemine või lendamine välismaale, karistatakse kriminaalkaristuse ülemmääraga — mahalaskmisega, ühes kogu vara konfiskeerimisega, kergendavad asjaoludel aga — vabaduskaotusega kümneks aastaks, ühes kogu vara konfiskeerimisega. [20. juulil 1934 (VSKK nr. 30, art. 173). ][1])

§ 581b

muuda

Samade kuritegude eest, kui need on toime pandud sõjaväelaste poolt, karistatakse kriminaalkaristuse ülemmääraga — mahalaskmisega, ühes kogu vara konfiskeerimisega. [20. juulil 1934 (VSKK nr. 30, art. 173).]

§ 581v

muuda

Sõjaväelase põgenemise või lendamise korral välismaale tema täisealisi perekonnaliikmeid, kui nad millegagi kaasa aitasid valmistusel olevale või toimepandud reetmisele või kui nad kas või ainult teadsid sellest, kuid ei teatanud sellest võimudele, karistatakse  — vabaduskaotusega viiest kuni kümne aastani, ühes kogu vara konfiskeerimisega.

Reetja teised täisealised perekonnaliikmed, kes kuriteo toimepanemise ajal elasid temaga koos või olid tema ülalpidamisel, kaotavad valimisõiguse ja nad saadetakse asumisele Siberi kaugemaisse rajoonidesse viieks aastaks. [20. juulil 1934 (VSKK nr. 30, art. 173).]

§ 581g

muuda

Sõjaväelase poolt mitteteatamine valmistusel olevast või toimepandud reetmisest toob kaasa — vabaduskaotuse kümneks aastaks.

 Mitteteatamist teiste kodanike (mittesõjaväelaste) poolt jälitatakse vastavalt § 5812. [20. juulil 1934 (VSKK nr. 30, art. 173).]

§ 582

muuda

Relvastatud mäss või relvastatud jõukude tungimine kontrrevolutsioonilistel sihtidel nõukogude territooriumile, võimu haaramine keskuses või kohtadel neilsamadel eesmärkidel, eriti NSVL ja üksiku liiduvabariigi territooriumist mõne osa vägivaldse eraldamise või NSVL ja välisriikide vahel sõlmitud lepingute tühistumise sihil, toob kaasa — sotsiaalse kaitse vahendi ülemmäära — mahalaskmise või töötava rahva vaenlaseks kuulutamise, ühes vara konfiskeerimisega ning liiduvabariigi ja sellega ühtlasi NSVL kodakondsuse kaotamisega ning NSVL piiridest jäädavalt pagendamisega, kusjuures neid vahendeid võidakse kergendavail asjaoludel kergendada ja määrata vabaduskaotust mitte alla kolme aasta, ühes kogu või osa vara konfiskeerimisega. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 583

muuda

Kontrrevolutsioonilisel sihil ühenduse pidamine välisriigiga või tema üksikute esindajatega, samuti ka kaasaaitamine ükskõik mis viisil välisriigile, kes on NSVL-ga sõjaseisukorras või peab temaga võitlust interventsiooni või blokaadi kaudu, toob kaasa — sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 582. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 584

muuda

Rahvusvahelise kodanluse sellele osale, kes kapitalistliku süsteemi asemele tulnud kommunistliku süsteemi õigusvõrdsust mitte tunnustades püüavad seda kukutada, samuti selle kodanluse mõju all olevaile või tema poolt vahenditult organiseeritud ühiskondlikele rühmitustele ja organisatsioonidele ükskõik mis viisil abi osutamine vaenuliste tegude teostamises NSVL vastu toob kaasa — vabaduskaotuse mitte alla kolme aasta, ühes kogu või osa vara konfiskeerimisega, eriti-raskendavail asjaoludel aga kõrgendamise sotsiaalse kaitse vahendi ülemmäärani — mahalaskmiseni või töötava rahva vaenlaseks kuulutamiseni, ühes liiduvabariigi ja sellega ühtlasi NSVL kodakondsuse kaotamisega ning NSVL piiridest jäädavalt pagendamisega ja vara konfiskeerimisega. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 585

muuda

Välisriigi või sealsete ühiskondlike rühmituste kallutamine — nende esindajatega ühenduse pidamise, valedokumentide kasutamise või muude vahenditega — sõjakuulutamisele, relvastatult NSVL asjadesse segamisele või muudele vaenlikele tegudele, eriti: blokaadile, NSVL või liiduvabariigi riikliku vara haaramisele, diplomaatiliste vahekordade katkestamisele, NSVL-ga sõlmitud lepingute lõpetamisele jms, toob kaasa – sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 582. [6. juunil 1927 (VSK '< nr. 49, art. 330).]

§ 586

muuda

Spionaaž, s. t. oma sisu tõttu eriliselt hoitavat riiklikku saladust moodustavate andmete edasiandmine, riisumine või kogumine edasiandmise sihil välisriikidele, kontrrevolutsioonilistele organisatsioonidele või eraisikutele, toob kaasa — vabaduskaotuse mitte alla kolme aasta, ühes kogu või osa vara konfiskeerimisega, kuid neil juhtudel, kui spionaaž põhjustas või võis põhjustada eriti raskeid tagajärgi NSVL huvidele, — sotsiaalse kaitse vahendi ülemmäära — mahalaskmise või töötava rahva vaenlaseks kuulutamise, ühes liiduvabariigi ja sellega ühtlasi NSVL kodakondsuse kaotamisega ning NSVL piiridest jäädavalt pagendamisega, ühes vara konfiskeerimisega.

Oma sisu tõttu eriliselt hoitavat riiklikku saladust mitte- moodustavate, kuid seaduse otsese keelu või asutiste või ettevõtete juhatajate korralduse tõttu avaldamisele mittekuuluvate majanduslikkude andmete tasu eest või tasuta edasiandmine, riisumine või kogumine edasiandmise sihil ülaltähendatud organisatsioonidele või isikutele, toob kaasa — vabaduskaotuse kuni kolme aastani. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

Märkus 1. Eriliselt hoitavaiks riiklikeks saladusteks loetakse andmeid, mis on loetletud NSVL Rahvakomissaride Nõukogu poolt kokkuleppel liiduvabariikide Rahvakomissaride Nõukogudega kinnitatud ja üldiseks teadmiseks avaldatud erilises nimestikus. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

Märkus 2. Käesoleva koodeksi § 1931 tähendatud isikute spionaaži suhtes jääb jõusse sama koodeksi § 19321. [9. jaanuaril 1928 (VSKK nr. 12, art. 108).]

§ 587

muuda

Riikliku tööstuse, transpordi, kaubanduse, rahalise käibe või krediidisüsteemi, samuti kooperatsiooni õõnestamine, mis on toime pandud kontrrevolutsioonilistel sihtidel riiklikkude asutiste ja ettevõtete vastavalt kasutamisega või nende normaalsele tegevusele vastutöötamisega, samuti riiklikkude asutiste ja ettevõtete kasutamine või nende tegevusele vastutöötamine, mis toime pandud endiste omanikkude või huvitatud kapitalistlikkude organisatsioonide huvides, toob kaasa —    sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 58*. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 588

muuda

Terroristlikkude aktide toimepanemine, mis sihitud Nõukogude võimu esindajate või revolutsiooniliste tööliste ja talupoegade organisatsioonide tegelaste vastu, ja osavõtmine niisuguste aktide toimepanemisest, olgugi isikute poolt, kes ei kuulu kontrrevolutsioonilisse organisatsiooni, toob kaasa — sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 58 . [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 589

muuda

Kontrrevolutsioonilisel sihil raud- või muude teede ja liiklusvahendite, rahva sidevahendite, veejuhtmete, ühiskondlike ladude ja muude seadeldiste või riikliku või ühiskondliku vara purustamine või rikkumine plahvatusega, süütamisega või muul viisil — toob kaasa — sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 582. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 5810

muuda

Propaganda või agitatsioon, mis sisaldab üleskutset Nõukogude võimu kukutamisele, õõnestamisele või nõrgendamisele või mõne kontrrevolutsioonilise kuriteo (käesoleva koodeksi § 582—589) toimepanemisele, samuti sellesisulise kirjanduse levitamine, valmistamine või hoidmine, toob kaasa — vabaduskaotuse mitte alla kuue kuu ).

Samad teod, kui need on toime pandud massiliste rahutuste puhul, või ära kasutades masside usulisi või rahvuslikke eelarvamusi, või sõjaolukorras või kohtades, mis on kuulutatud sõja- seisukorda, toovad kaasa — sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 582. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 5811

muuda

Igasugune organiseerimistegevus, mis on sihitud käesolevas peatükis ettenähtud kuritegude ettevalmistamisele või toimepanemisele, samuti osavõtmine organisatsioonist, mis moodustatud käesolevas peatükis ettenähtud mõne kuriteo ettevalmistamiseks või toimepanemiseks, toob kaasa — sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva peatüki vastavais paragrahvides. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 5812

muuda

Kindlasti teadaolevast valmistusel olevast või toimepandud kontrrevolutsioonilisest kuriteost mitteteatamine toob kaasa — vabaduskaotuse mitte alla kuue kuu ). [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 5813

muuda

Aktiivne tegevus või aktiivne võitlus töölisklassi ja revolutsioonilise liikumise vastu, mis on toime pandud tsaristliku korra ajal või kontrrevolutsiooniliste valitsuste juures kodusõja perioodil vastutavatel või salajastel (agentuur) ametikohtadel olles, toob kaasa — sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi § 582. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).]

§ 5814

muuda

Kontrrevolutsioonide sabotaaž, s. t. kellegi poolt teatavate kohuste teadlik mittetäitmine või tahtlik hooletu täitmine erisihil nõrgendada valitsusvõimu ja riigiaparaadi tegevust, toob kaasa — vabaduskaotuse mitte alla ühe aasta, ühes kogu või osa vara konfiskeerimisega, eriti-raskendavail asjaoludel aga kõrgendamise sotsiaalse kaitse vahendi ülemmäärani — mahalaskmiseni, ühes vara konfiskeerimisega. [6. juunil 1927 (VSKK nr. 49, art. 330).] *)


[1] § 58 —58 on kehtima pandud NSVL KTK poolt 8. juunil 1934 vastuvõetud määruse jõustumisest arvates (LSKK nr. 33, art. 255).

Viited

muuda

Välislingid

muuda