Riigiarhivaar on Rahvusarhiivi peadirektor.

Riigiarhivaari ametiaeg kestab viis aastat. Alates 2000. aasta lõpust on Eesti riigiarhivaar Priit Pirsko.[1]

Riigiarhivaarile alluvad vahetult Rahvusarhiivi Tartu kogumisosakond, Tartu säilitusosakond ja Tartu kasutusosakond. Riigiarhivaaril on üks asetäitja, kes töötab Tallinnas ja kellele alluvad vahetult Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakond ning Tallinna säilitus- ja kasutusosakond.[2]

Riigiarhivaari ülesanded[2] muuda

Riigiarhivaar:

 • korraldab Rahvusarhiivi tegevust ning otsustab sellega seotud küsimusi;
 • esindab Rahvusarhiivi või annab selleks vastava volituse ametnikule või töötajale Rahvusarhiivi esindamiseks;
 • vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning otsustab Rahvusarhiivi valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi kooskõlas seadusega või annab selleks vastava volituse ametnikule või töötajale;
 • otsustab riigihangete teostamise Rahvusarhiivi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks;
 • vastutab Rahvusarhiivi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
 • annab Rahvusarhiivi tegevusest aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
 • teostab teenistuslikku järelevalvet seadusega ettenähtud korras Rahvusarhiivi ametnike ja töötajate aktide ja toimingute üle;
 • nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt Rahvusarhiivi koosseisu kuuluvad ametnikud;
 • sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingud ja muud võlaõiguslikud lepingud teiste isikutega või annab selleks vastava volituse ametnikule;
 • algatab distsiplinaarmenetluse ja määrab Rahvusarhiivi ametnikele distsiplinaarkaristusi ning teeb töötajatele töölepingu ülesütlemise hoiatusi;
 • saadab ametnikke ja töötajaid välislähetusse;
 • viib läbi talle vahetult alluvate ametnikega arengu- ja hindamisvestlused;
 • kinnitab Rahvusarhiivi töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja, struktuuriüksuste põhimäärused ning teised Rahvusarhiivi juhtimiseks ja tegevuse korraldamiseks vajalikud õigusaktid;
 • kinnitab ametnike ametijuhendid või annab selleks vastava volituse struktuuriüksuse juhile;
 • teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku Rahvusarhiivi põhimääruse, struktuuri või koosseisude muutmiseks, kui valdkonna eest vastutav minister ei ole volitanud Rahvusarhiivi teenistuskohtade koosseisu kehtestama riigiarhivaari;
 • esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku Rahvusarhiivi tulude ja kulude aastaeelarve eelnõu, vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta ning eelarve täitmise aastaaruande;
 • valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle, teeb vajaduse korral ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
 • otsustab arhivaalilt arhiiviväärtuse äravõtmise;
 • pikendab põhjendatud juhtudel arhivaalide Rahvusarhiivi üleandmise tähtaega;
 • annab avalikku ülesannet täitvale asutusele või isikule käesoleva määruse § 10 punktis 8 märgitud ettepaneku mittetäitmisel puuduse kõrvaldamiseks korralduse, mille täitmine on kohustuslik;
 • moodustab komisjone ja töörühmi, kaasates nende töösse riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste ametnikke ning töötajaid ja teisi asjatundjaid;
 • korraldab Rahvusarhiivi sisekontrolli;
 • täidab teisi seadusega või seaduse alusel talle pandud või valdkonna eest vastutava ministri või Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

Viited muuda

 1. Riigiarhivaari ametikohal jätkab Priit Pirsko. Rahvusarhiivi veebisait.
 2. 2,0 2,1 Rahvusarhiivi põhimäärus. RT I, 29.03.2019, 6.