Mäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue osa. See ei ole piirkond maapinnal vaid ruum, millel on ka kindel sügavusmõõde. Mäeeraldise kaevandatav maavaravaru ei tohi olla suurem kui kaevandamise aastamäära või lubatud maksimaalse aastamäära ja kaevandamisloa kehtivusaja (aastates) korrutis.[1]

Mäeeraldise piiri tähistus Welzow pruunsöekarjääris

Kaevandamisloa omanik on kohustatud mäeeraldise piiri tähistama ja vajadusel ka tarastama. Tähistus peab olema piisavalt nähtav, et ära hoida inimeste juhuslik viibimine kaevetööde ohupiirkonnas.[2] Pärast kaevandamistööde lõppemist peab kaevandaja mäeeraldise ja selle teenindusmaa korrastama.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. [1] Maapõueseadus, RT I 2004, 84, 572
  2. [2] Maapõueseaduse muutmise seadus RT I 2008, 28, 183.

Kirjandus muuda

  • Maapõueseadus, RT I 2004, 84, 572
  • Maapõueseaduse muutmise seadus RT I 2008, 28, 183