Konventsioon (bridž)

Konventsioon bridžimängu mõistena tähendab partnerite vahel eelnevalt kokkulepitud üksikpakkumist, mis tähendab midagi muud kui soovi mängida nimetatud lepingut. Näiteks avatakse mitmes Tugeva Risti pakkumissüsteemis kõik lehed, mille väärtus on üle 16 honöörpunkti, pakkumisega 1♣ - kuid pakkujal ei pruugi seejuures käes olla mitte ühtki kaarti ristimastis.

Konventsioonideks saab nimetada ka kaitsemängu kokkuleppeid, mis suunavad avakäiku, julgustavad või keelavad partnerit jätkata käidud mastis või annavad infot selles mastis olevate kaartide arvu kohta.

Millises mängu faasis konventsioone ka ei kasutataks, kehtib üldine reegel, et vastaseid tuleb vajadusel informeerida kokkuleppe tähendusest. Vastavalt Ülemaailmse Bridžiföderatsiooni reeglistikule kasutatakse pakkumisfaasis alertimist, mis tähendab, et kunstliku pakkumise teinu partner teatab häälega/näitab pakkumiskaarti "ALERT" ja on valmis vastaste küsimise peale selgitama partneri pakkumise tähendust. Alertimata jätmine või vale selgituse andmine, nagu ka vastaste mitteteavitamine partneri valest selgitusest, on tõsine võistlusmääruste rikkumine, mis võib kaasa tuua eksinute karistamise ja tulemuse määramise võistluste kohtuniku poolt.

Tuntumad konventsioonid

muuda

STAYMAN - pärast avangut 1NT (15/16 - 17/18 pildipunkti, ühtlane jaotus) küsib partner geimikutsuva jõu (8+ pildipunkti) ja neljase kallismastiga (ärtu/pada) 2♣ tähendusega "Partner, kas sul on neljast kallismasti?" Avaja teeb ilma neljase kallismastita kunstliku taaspakkumise 2♦ ja näitab pakkumistega 2♥ või 2♠ vastavat neljast masti. Paljud paarid kasutavad ka kunstlikku taaspakkumist 2NT, mis tähendab, et avajal on neljased mõlemad kallismastid. Konventsiooni eesmärk on leida võimalik 4-4 trumbiklapp kallismastis.

JACOBY - pärast avangut 1NT pakub partner viiese ärtuga 2♦, viiese pajaga 2♥. Avaja peab taaspakkuma järgmist masti ning edasine pakkumiskäik sõltub partneri lehe reaalsest tugevusest (geimilekutsuva jõuga teeb ta tavaliselt üldise kutse 2NT). Võimalik on kasutada ülekandeid ka odavmastidesse (2♠ kannab ristisse, 3♣ ruutusse). Konventsiooni eesmärk on jätta tugevam käsi varjatuks.

NEGATIIVNE KONTRA - reeglina kasutatakse esimesel pakkumisringil näitamaks väärtusi vastaste poolt pakkumata mastides. Klassikaline on näiteks vastaste 1♠ kontreerimine 10-11 pildipunkti, neljase ärtumasti ja pada pidurita. Kontreerinu partner peaks pakkuma oma parimat masti või tugeva(te) vastaste masti(de) puhul passima trahviks.

BLACKWOOD - kasutatakse slämmipakkumise lõppfaasis. Pärast seda, kui pakkumise käigus on trumbimast kokku lepitud ja tuvastatud kontrolli (äss, kuningas, singel või renoo) olemasolu kõikides mastides, teeb üks partneritest kunstliku pakkumise 4NT tähenduses "Partner, mitu ässa sul on?". Blackwoodi baasvariandis vastab partner 5♣ - 0 või neli ässa; 5♦ - üks äss; 5♥ - kaks ässa; 5♠ - kolm ässa. Kasutusel on ka RKCB (Roman Key Card Blackwood), kus trumpkuningas loetakse viiendaks ässaks ja vastatakse 5♣ - 0 või kolm ässa; 5♦ - üks või neli ässa; 5♥ - kaks ässa ilma trumpemandata; 5♠ - kaks ässa ja trumpemand. Samuti on populaarne lühendatud Blackwood vastustega 5♣ - 0 või kolm ässa (neljast); 5♦ - üks või neli ässa, ning pakkumised alates 5♥ tähendavad kaht ässa erinevate võimalustega (värv, tugevus, "ülejäänud" vms).

CAPPELLETTI - üks kaitsevõimalustest vastaste tugeva 1NT vastu. Kasutatakse nii teiselt kui ka neljandalt käelt ühe- või kahemastilehtedega. Ülepakkumine 2♣ tähistab suvalist ühemastilehte (vähemalt 6 kaarti, partner pakub nõrga lehega 2♦ "passi või paranda" ja tugeva lehega 2NT lepinguks partneri mastis kolmesel kõrgusel); 2♦ näitab mõlemat kallismasti (vähemalt 5-4), 2♥ ärtut + odavmasti, 2♠ pada + odavmasti, 2NT mõlemat odavmasti, kontra on trahviks ja lubab 15/16 - 17/18 pildipunkti.

OGUST - süsteemides, kus 2♦/♥/♠ tähistab poolblokki (6-11 pildipunkti, kuuene või parem mast), küsib partner geimihuvi korral 2NT tähenduses "Palun täpsusta oma jõudu ja masti!" Kõige levinum vastuseskeem on: 3♣ minimaalne jõud (6-8 punkti) ja minimaalne mast (Ä või KE), 3♦ minimaalne jõud ja maksimaalne mast (ÄK või KES), 3♥ maksimaalne jõud (9-11 punkti)ja minimaalne mast, 3♠ maksimaalne jõud ja maksimaalne mast, 3NT soliidne mast (ÄKS10 või parem).

FISHBEIN - üks võimalikest võitlustest (pool)blokkide vastu. Blokkinu vasakpoolne vastane pakub kohe järgmist masti väljavõtukontra tähenduses, kontra on trahviks ja 3NT lepinguks. Konventsiooni mõte on julgustada partnerit oma lehte kirjeldama, kui oma lepingu leidmine tõotab suuremat kasu kui vastase kontreerimine.

DRURY - kasulik konventsioon juhtumitel, kus kolmas või neljas käsi võib avada ka nõrgema lehega kui traditsiooniline avangujõud. Avapakkumisel passinu teeb (9)10-11 pildipunktiga pakkumise 2♣ tähenduses "Partner, kui tugeva lehega avasid?", millele tuleb vastata 2♦, kui avati nõrgema lehega. Konventsioon on kõige efektsem kallismasti- ja trumbitalepingute suunamisel.