Kasutaja:Siim/Magmakivimite klassifikatsioon

Üritan siin lehel luua mingit süsteemi, mille alusel kirjutada korralik artikkel magmakivimite klassifitseerimisest.

Põhimõtted muuda

 1. Tardkivim tähendab, kas tardkivimit või tardkivimi välimusega kivimit. Seda on vaja seepärast, et kivim peab olema määratav ka siis, kui me ei tea, kust ta pärit on.
 2. Kivimite klassifikatsioon peaks põhinema valdavalt modaalsel mineraloogilisel koostisel, kui see ei ole saavutatav, siis keemilisel koostisel. Kui ka keemilist koostist ei tea, tuleb kasutada nn väligeoloogilist klassifikatsiooni.
 3. Süvakivim tähendab kivimit, millel on faneriitne struktuur. Süvakivim ei pea olema tardunud sügaval Maa sisemuses. Seda on jällegi vaja selleks, et klassifitseerida kivim selle alusel, milline ta välja näeb, mitte selle alusel, kust ta pärit on.
 4. Vulkaaniline kivim on peeneteralise struktuuriga kivim. Ta ei pea olema vulkaanist väljapaiskunud, vaid võib olla ka subvulkaaniline.
 5. Klassifikatsioon peaks vastama võimalikult täpselt väljakujunenud traditsioonidele, et tuntud kivimid nagu "graniit" või "basalt" ei saaks endale senisest drastiliselt erinevat tähendust.
 6. Klassifikatsioon peaks olema selge ja lihtsalt kasutatav.

Modaalsed parameetrid muuda

Modaalne mineraloogiline tardkivimite klassifikatsioon põhineb järgnevatel mineraalirühmadel:

 • Q – kvarts, tridümiit, kristobaliit
 • A – leelispäevakivi, kaasaarvatud albiit (plagioklassi number 0...5)
 • P – plagioklass (plagioklassi number 5...100), skapoliit
 • F – feldšpatoidid ehk lühendvormina "foidid" (nefeliin, leutsiit, kalsiliit, pseudoleutsiit, sodaliit, noseaan, haüiin, kankriniit, analtsiim jne)
 • M – värvilised mineraalid, kaasaarvatud muskoviit (amfibool, pürokseen, oliviin, maakmineraalid, tsirkoon, apatiit, titaniit, epidoot, allaniit, granaat, meliliit jne)

Q+A+P+F+M=100%

Q ja F on kivimi koostises üksteist välistavad rühmad.

Nomenklatuur muuda

Kivimi nimetamine põhineb nn põhinimel, näiteks "graniit" ja "gabro" on põhinimed. Et põhinimi ei ole reeglina piisavalt spetsiifiline, kasutatakse, olenevalt vajadusest, mitmesuguseid täiendeid. Täiendiks võib olla mineraal (biotiitgraniit), keemiline termin (strontsiumirikas graniit), geneesiga seotud termin (anatektiline graniit), tektooniline termin (postorogeenne graniit), struktuuriga seotud termin (pegmatoidne graniit) vms.

 1. Täiendid ei tohi minna vastuollu põhinime definitsiooniga, näiteks ei tohi nimetada postorogeenseks graniidiks kivimit, mis ei sisalda kvartsi, sest kvarts on graniidi kohustuslik komponent.
 2. Täiendi kasutaja peab seletama täiendi tähendust, kui selleks on vajadus. Näiteks "strontsiumirikas" ei ole arusaadav, kui ei täpsustata, mida see "rikkus" protsentuaalselt tähendab.
 3. Kui kasutatakse rohkem kui ühte täiendmineraali, tuleb nad esitada kasvavas tähtsuse järjekorras. Näiteks küünekivi-biotiit-granodioriit sisaldab biotiiti rohkem kui küünekivi. Moondekivimite nimetamine käib vastupidi.
 4. Järelliide "-sisaldav" ei oma kindlat kvantitatiivset väärtust. Näiteks 5% on kvartsi sisalduse ülempiir kvartsisisaldavas kivimis, 10% foidisisaldus on aga ülempiiriks foidisisaldavas kivimis, klaasisisaldava kivimi jaoks on kristallstruktuurita aine sisalduse ülempiiriks 20%.
 5. Eesliidet "mikro-" kasutatakse siis kui süvakivim on tavalisest peeneteralisema struktuuriga.
 6. Eesliidet "meta-" kasutatakse siis, kui kivim on moondunud, kuid säilitanud äratuntavalt lähtekivimi väljanägemise, näiteks "metadiabaas".
 7. Lühendid "s.s." ja "s.l." tähendavad sensu stricto ja sensu lato ehk ranges tähenduses ja laias tähenduses. Näiteks gabro (s.s.) on kivim, mis koosneb valdavalt monokliinsest pürokseenist ja plagioklassist, kuid gabro (s.l.) võib hõlmata ka paljusid teisi rühmi, näiteks noriit koosneb valdavalt rombilisest pürokseenist ja plagioklassist.
 8. Vulkaanilised kivimid, mis sisaldavad vulkaanilist klaasi, klassifitseeritakse järgnevalt:
*0...20% – klaasisisaldav
*20...50% – klaasirikas
*50...80% – klaasjas
Kivimeid, mis koosnevad enam kui kaheksakümneprotsendiliselt vulkaanilisest klaasist, nimetatakse obsidiaaniks, uraniniitkivimiks vms. Kui vulkaaniline kivim on klassifitseeritud, lähtudes tema keemilisest koostisest, võib lisanduda eesliide "hüalo-", näiteks hüaloandesiit. Mõnedele sellistele kivimitele on antud ka spetsiaalsed nimed, näiteks limburgiit on samatähenduslik hüalo-nefeliinbasaniidiga.

Süsteem muuda

 • Tardkivimid
  • klastilised tardkivimid
   • vulkanoklastilised kivimid
    • vulkanoklastilised settekivimid
    • Vulkanoklastilised setted
   • tufiidid
    • tufilised settekivimid
    • tufilised setted
   • püroklastilised kivimid
    • püroklastilised settekivimid
    • püroklastilised setted (tefra)
  • kristalsed tardkivimid
   • tavalised kristalsed tardkivimid
    • jämeterised tavalised kristalsed tardkivimid
     • kvartsirikkad kivimid
      • kvartsoliit
      • kvartsirikas granitoid
     • granitoidsed kivimid
      • graniit
      • granodioriit
      • tonaliit
     • süeniitsed kivimid
      • kvarts-leelispäevakivi-süeniit
      • leelispäevakivi-süeniit
      • foidisisaldav leelispäevakivi-süeniit
      • kvartssüeniit
      • süeniit
      • foidisisaldav süeniit
      • kvartsmontsoniit
      • montsoniit
      • foidisisaldav montsoniit
     • dioriitsed kivimid
      • kvarts-montsodioriit
      • montsodioriit
      • foidisisaldav montsodioriit
      • kvartsdioriit
      • dioriit
      • foidisisaldav dioriit
     • gabrokivimid
      • kvarts-montsogabro
      • montsogabro
      • foidisisaldav montsogabro
      • kvartsgabro
      • gabro (s.l.)
       • gabro (s.s.)
       • ortopürokseen-gabro
       • gabronoriit
       • klinopürokseen-noriit
       • noriit
       • oliviingabro
       • oliviin-pürokseengabro
       • oliviin-gabronoriit
       • oliviin-klinopürokseen-noriit
       • oliviinnoriit
       • troktoliit
       • pürokseen-küünekivigabro
       • pürokseen-küünekivi-ortopürokseen-gabro
       • pürokseen-küünekivi-gabronoriit
       • pürokseen-küünekivi-klinopürokseen-noriit
       • pürokseen-küünekivinoriit
       • küünekivigabro
      • foidisisaldav gabro
     • anortosiitsed kivimid
      • kvartsanortosiit
      • anortosiit
      • foidisisaldav anortosiit
     • foidsüeniitsed kivimid
      • foidsüeniit
      • foid-montsosüeniit
     • foiddioriitsed ja foid-gabrokivimid
      • foid-montsodioriit
      • foid-montsogabro
      • foiddioriit
      • foidgabro
     • foidoliitsed kivimid
      • foidoliit
     • ultraaluselised kivimid
      • peridotiitsed kivimid
       • duniit
       • pürokseenperidotiit
        • hartsburgiit
        • lertsoliit
        • verliit
       • pürokseen-küünekiviperidotiit
       • küünekiviperidotiit
      • pürokseniitsed kivimid
       • oliviinpürokseniit
        • oliviin-ortopürokseniit
        • oliviinvebsteriit
        • oliviin-klinopürokseniit
       • pürokseniit
        • ortopürokseniit
        • vebsteriit
        • klinopürokseniit
       • oliviin-küünekivipürokseniit
       • küünekivipürokseniit
      • hornblendiitsed kivimid
       • oliviinhornblendiit
       • oliviin-pürokseenhornblendiit
       • pürokseenhornblendiit
       • hornblendiit
    • peeneteralised tavalised kristalsed tardkivimid
     • happelised peeneteralised tavalised kristalsed tardkivimid
      • rüoliitsed kivimid
       • leelispäevakivi-rüoliit
       • rüoliit
      • datsiitsed kivimid
       • datsiit
      • trahhüütsed kivimid
       • kvarts-leelispäevakivi-trahhüüt
       • leelispäevakivi-trahhüüt
       • foidisisaldav leelispäevakivi-trahhüüt
       • kvartstrahhüüt
       • trahhüüt
       • foidisisaldav trahhüüt
       • kvartslatiit
       • latiit
       • foidisisaldav latiit
       • trahhüdatsiit
       • trahhüandesiit
        • benmoreiit
        • latiit (TAS)
       • basaltne trahhüandesiit
        • mugeariit
        • šošoniit
       • trahhübasalt
        • havaiit
        • kaaliumirikas trahhübasalt
     • aluselised peeneteralised tavalised kristalsed tardkivimid
      • andesiitsed kivimid
       • andesiit
       • basaltne andesiit
      • basaltsed kivimid
       • basalt
      • fonoliitsed kivimid
       • fonoliit
       • tefriitne fonoliit
      • tefriitsed kivimid
       • fonotefriit
       • fonoliitne basaniit
       • fonoliitne tefriit
       • basaniit
       • tefriit
      • foidiitsed kivimid
       • fonoliitne foidiit
       • basaniitne foidiit
       • tefriitne foidiit
       • foidiit
      • ultramafitiitsed kivimid
       • ultramafitiit
      • pikriitsed kivimid
       • pikriit
       • komatiit
       • meimetšiit
      • pikrobasalt
   • eksootilised kristalsed tardkivimid
    • karbonatiitsed kivimid
     • kaltsiitkarbonatiit
     • dolomiitkarbonatiit
     • raudkarbonatiit
     • natrokarbonatiit
    • meliliitkivimid
     • ultraaluselised meliliitkivimid
      • jämeterised ultraaluselised meliliitkivimid
       • melilitoliit
       • pürokseenmelilitoliit
       • oliviinmelilitoliit
       • pürokseen-oliviinmelilitoliit
       • oliviin-pürokseenmelilitoliit
      • peeneteralised ultraaluselised meliliitkivimid
       • meliliitkivim
       • oliviinmeliliitkivim
     • mitteultraaluselised meliliitkivimid
    • kalsiliitkivimid
    • kimberliitkivimid
    • lamproiitkivimid
    • leutsiitkivimid
    • lamprofüürkivimid
     • minett
     • vogesiit
     • kersantiit
     • spessartiit
     • sannaiit
     • kamptoniit
     • montšikiit