Carol Gilligan (sündinud 28. novembril 1936) on ameerika feministlik psühholoog. Ta on tuntud oma töödega eetilisest kogukonnast ja suhetest ning subjekti-objekti probleemidest eetikas.

Carol ja James Gilligan Haifa rannas (2011)

Gilligani kuulsus põhineb peamiselt 1982. aastal ilmunud teosel "In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development", milles ta kritiseerib Lawrence Kohlbergi laste moraalse arengu uuringuid, mille järgi tütarlapsed jõudsid keskmiselt madalamale moraalse arengu tasemele kui poisslapsed.

Gilligan väitis, et Kohlbergi tulemused olid kallutatud, kuna aluseks olnud uuringus osalesid peamiselt poisslapsed ning hindamismeetodid seetõttu eelistasid poistele iseloomulikku arutlemisviisi. Gilligan oli seega esimene, kes pööras tähelepanu sooerinevustele meeste ja naiste moraalses arengus. Ja tõepoolest oli leitud, et naised lõpetavad oma moraalse arengu enamalt jaolt Kohlbergi skaala 3. etapil, mille sisu võib iseloomustada ka inimsuhete kaudu, kuid mehed arenevad etappideni 4. ja 5., mille sisuks on abstraktsemad sotsiaalse organiseerituse konstruktid. Seega oli naiste tulemus meeste omast kehvem.


"In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development" põhiseisukohad Redigeeri
  • Naiste sotsiaalsus väljendub meeste omast erinevalt
  • Hoolivus teiste suhtes (toitvad, teenivad käitumisviisid, mis on seotud sotsiaalselt ettedikteeritud naiselike rollidega) takistavad naiste moraalsuse arengut sellisel kujul, nagu seda näeb ette Kohlbergi mudel
  • Naiste moraalsuse areng on kolme-tasandiline
  1. Fookus enesele, teisi välistades
  2. Fookus teistele, ennast välistades ja eitades
  3. Fookus kõigele, milles sisaldun

Sarnaseid tulemusi on esitatud ka teistes, hilisemates töödes. Poiste ja tüdrukute vahel on erinevused nende suhtumises hoolivusse, suhetesse ja inimestevahelistesse sidemetesse. Tüdrukute jaoks on need olulisema tähtsusega kui poiste jaoks. (Lefton, 2000. Child Development. In Psychology, (7th ed.) pp. 350-351).

Meeste ja naiste „hääled“ Gilligani ja tema järgijate põhjal Redigeeri
„Õigluse eetika“ ja mehed „Hoole eetika“ ja naised
faktipõhine emotsionaalne
õiglus põhjus
loogiline ja õige/vale suhetel põhinev
loogika kaastunne
loogiline ja reeglipärane hoolitsev ja hooliv
vähemhooliv enamhooliv
maalähedane (praktiline) fakte ratsionaliseeriv (abstraktne)
fookus olevikul fookus tulevikul
ranged reeglid teeb erandeid
must-valge halli erinevad varjundid
sõltumatus sõltuvus
rigiidne inimestele suunatud
käsutav otsuseid vältiv

= Redigeeri

(Developmental Psychology. Org kodulehelt www.devpsy.org/teaching/moral/different_voice.html)
Gilligani arvates ei arvestanud Kohlbergi skaala, mis tõepoolest oli koostatud peamiselt meessoost katseisikutele tuginedes, adekvaatselt naiste eripärast suundumust suhetele ning ei võimaldanud seetõttu naiste moraalset arengut mõõta.
Gilligani kriitikud on küll väitnud, et ta kordab oma tasandites Kohlbergi eelkonventsionaalset, konventsionaalset ja postkonventsionaalset tasandit. Ka ei õnnestunud tal oma väiteid andmetega veenvalt tõestada.