Mustand:Abielu tühisus

(Ümber suunatud leheküljelt Abielu tühisus)

Abielu tühisus on üks kahest abielu kehtetuse liigist, teiseks on kehtetuks tunnistamine. PKS § 10 kohaselt on abielu tühine, kui abielu on sõlminud samast soost isikud, abielu sõlmimise on kinnitanud perekonnaseisuametniku pädevuseta isik või kui kas või üks pool ei ole avaldanud abielu sõlmimise tahet.[1]

1. Tühisuse alusedRedigeeri

Abielu tühisuse alused on oma olemuselt seotud abielu sõlmimise eeldustega.[2] PKS § 1 kohaselt on abielu sõlmimise eeldused:

  • abielu sõlmimine mehe ja naise ehk erinevast soost isikute vahel;
  • abiellujate abiellumisvõime (piiratud või täielik teovõime kas vanusest tulenevalt või kohtu laiendatud);
  • abiellujate isiklikult väljendatud tahe abielu sõlmimiseks.

1.1 Samast soost isikute abieluRedigeeri

PKS § 1 lg 1 kohaselt sõlmitakse abielu mehe ja naise vahel (e heteroseksuaalsuse põhimõte). Seetõttu on automaatselt tühine iga abielu, mille on sõlminud samast soost isikud. Kui abiellunud on vastassoost isikud, kuid üks neist vahetab sugu, on see aluseks abielu kehtetuks tunnistamisele, kuid mitte tühisusele.[1]

1.2 Perekonnaseisuametniku ebapädevusRedigeeri

PKS § 7 lg 1 kohaselt sõlmitakse abielu perekonnaseisuametniku juuresolekul. Sätte lõike 11 kohaselt peab perekonnaseisuametnikul olema perekonnaseisutoimingute seaduse kohaselt õigus selliseid toiminguid teha.[1]

PKTS § 4 lg 2 kohaselt on pädevaks ametnikuks isik, kes vastab avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele ning kellele valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik on andnud pärast perekonnaseisuametniku eksami sooritamist perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse.[3]

1.3 Abielu sõlmimise tahte puudumineRedigeeri

PKS § 7 lg 2 kohaselt sõlmitakse abielu eeldusel, et abiellujad väljendavad oma tahet isiklikult.[1] See tähendab, et abiellujad peavad abielu sõlmimise ajal viibima perekonnaseisuametniku juures ning kinnitama talle isiklikult oma abiellumissoovi. Seega on välistatud, et isiku nimel avaldab abiellumistahet keegi teine, nt abielluja eestkostja. Samuti on tühine abielu, mille vähemalt üks osapooltest oli sunnitud perekonnaseisuametniku ees abiellumistahet avaldama (nt ähvardamise tagajärjel).

2. Abielu tühisuse tuvastamise tunnistamise kordRedigeeri

Abielu tühisuse tuvastamiseks tuleb esitada tuvastushagi tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 368 lg 1 mõistes.[4]

3. Abielu tühisuse tagajärjedRedigeeri

PKS § 14 lg 2 sätestab, et abielu tühisuse korral on tühine ka abieluvaraleping. Seetõttu kohaldatakse poolte varalistele suhetele seltsingulepingu sätteid (VÕS §-id 580-610), kui puudub muu asjakohane lepe varasuhte kohta. Samuti kaob poolte vahel ülalpidamiskohustus.[1]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 "Perekonnaseadus". Riigi Teataja. 1. juuli 2010. Vaadatud 18.04.2022.
  2. Teder, I. (2011). Õiguskantsleri seisukoht nr 6-1/100737/1102413 (Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta). Link: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_seisukoht_vastuolu_puudumine_samasooliste_isikute_abielu_tuhisus.pdf, kasutatud 17.04.2022.
  3. "Perekonnaseisutoimingute seadus". Riigi Teataja. 1. juuli 2010. Vaadatud 19.04.2022.
  4. "Tsiviilkohtumenetluse seadustik". Riigi Teataja. 1. jaanuar 2006. Vaadatud 19.04.2022.