Väljamine on maapõue osiste (kivimite (maagid, kivisüsi, põlevkivi, paas jms), vedelike (maaõli), gaasid (maagaas), orgaaniliste setete (turvas)) irrutamine maapõuest kaevandamise käigus.

Väljatud materjal on kaevis, mis enamasti sisaldab peale maavara ka aherainet. Kaevis rikastatakse (sõelutakse, sorteeritakse, pestakse, separeeritakse, kontsentreeritakse) ja nii saadakse toode.