Välisluureamet

 See artikkel räägib Eesti luureametist; üldmõiste kohta vaata luureagentuur

Välisluureamet (VLA)[1][2] on Eesti Vabariigi välisluureteenistus, mis tegeleb riiklikult olulise teabe kogumise, eritlemise ja edastamisega presidendile, peaministrile, kaitseväe juhatajale, sise-, välis- ja kaitseministrile. Ametkond kuulub Kaitseministeeriumi koosseisu.

Välisluureamet
Välisluureameti logo
Lühend VLA
Asutatud 1. märts 2001
Eesmärk teabe kogumine, analüüs ja riigi juhtkonnale otsuste tegemiseks vajalike andmete edastamine
Peakorter Tallinn
Asukoht Rahumäe tee 4b, 11316 Tallinn
Juhtkond peadirektor Kaupo Rosin
Emaorganisatsioon Kaitseministeerium
Veebileht valisluureamet.ee

Alates 1. jaanuarist 2017 täidab Välisluureamet riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.[3]

1. juulil 2017 jõustunud julgeolekuasutuste seaduse [4] muudatuse kohaselt nimetati senine Teabeamet ümber Välisluureametiks (inglise keeles Estonian Foreign Intelligence Service, prantsuse keeles Service estonien du renseignement extérieur).[5]

Ajalugu muuda

 
Välisluureameti vana logo

1992. aastal moodustati Riigikantselei alluvusse Eesti Vabariigi Riigikantselei Teabeteenistus, mis alustas tööd 1. jaanuaril 1993. 1994. aastal viidi teabeteenistus välisministeeriumi alluvusse. Teabeteenistus tegeles Eesti Vabariigis välisluurega. 1. märtsil 2001 loodi teabeteenistuse asemele kaitseministeeriumi valitsemisalasse Teabeamet, millega liideti ka Riigikantselei haldusalas olnud Valitsusside asutuse signaalluureüksus. Alates 1. juulist 2017 on asutuse nimi Välisluureamet.[6]

Eesmärk ja tegevusvaldkond muuda

Välisluureametile on seatud siht tagada riigi julgeolekut ja põhiseadusliku korra püsimist mittesõjaliste ennetavate vahendite kasutamise abil ning julgeolekupoliitika kujundamiseks. Välisluureameti põhimääruse järgi on ameti tegevusvallaks riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamiseks tarvilik teabehange ja -töötlus ning vastuluure, samuti riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldus ja kontroll.

Amet teeb koostööd kaitsepolitseiga riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks, osutab kaitsepolitseile ja kaitseväele abi elektroonilise teabe kogumisel, teeb koostööd teiste Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja isikutega, samuti välisriikide julgeolekuasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Ülesanded muuda

Vastavalt julgeolekuasutuste seaduse §-le 7 on Välisluureameti ülesanded:

 • riigile välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajaliku välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine;
 • vastuluure teostamine riigi välisesinduste ja nende kaitseväeüksuste kaitseks, mis asuvad väljaspool riigi territooriumi;
 • vastuluure teostamine oma teenistujate, koostööle kaasatud isikute ja valduse kaitseks;
 • elektroonilise teabeturbe ning eriside korraldamine ja kontrollimine.[7]

Välisluureamet kogub ja töötleb teavet, sealhulgas isikuandmeid, kui see on vajalik tema ülesannete täitmiseks.

Vastavalt Välisluureameti põhimääruse §-le 9 amet:

 • kogub ja töötleb riigile välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajalikku välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust puudutavat poliitilist, sõjalist ja majanduslikku teavet;
 • teostab vastuluuret Eesti välisesinduste ja väljaspool riigi territooriumi asuvate Kaitseväe üksuste kaitseks;
 • teostab vastuluuret oma ametnike ja töötajate, koostööle kaasatud isikute ja valduste kaitseks;
 • teeb koostööd Kaitsepolitseiametiga riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks;
 • korraldab ja kontrollib elektrooniliseks teabeturbeks kehtestatud nõuete täitmist, annab või tunnistab kehtetuks vastavussertifikaadid riigisaladuse töötlussüsteemidele ning kontrollib nende käigushoidmist, sealhulgas ehitamist, kasutamist, hooldamist, remontimist ja ühendusi sidevõrkudega;
 • korraldab ja kontrollib salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide haldust ja kaitset õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras;
 • korraldab ja kontrollib erisidet;
 • teostab julgeolekukontrolli ametisse teenistusse või tööle kandideerivate ja ametis teenistuses või tööl olevate isikute, välja arvatud peadirektori ja tema asetäitja, suhtes;
 • osutab elektrooniliselt teabe kogumisel ametiabi Kaitsepolitseiametile ja Kaitseväele;
 • täidab riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid;
 • peab oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmebaase;
 • peab ameti valdusesse antud riigivara üle arvestust õigusaktidega ettenähtud korras;
 • töötab välja ameti tegevusvaldkonda reguleerivate seaduste, Vabariigi Valitsuse ja kaitseministri määruste ning muude õigusaktide eelnõud;
 • teeb oma pädevuse piires koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samuti teiste riikide julgeolekuasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kaitseministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.[8]

Juhid ja struktuur muuda

Välisluureameti täpne struktuur on salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määruse nr 262 "Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord" § 7 lõike 6 punkti 1 alusel.

Praegune peadirektor Kaupo Rosin nimetati ametisse 13. oktoobril 2022. Tema ametiaeg algas sama aasta 1. novembril.[10]

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. "Marran: RMK-l on tohutu kompetents, mida tuleb arendada". Postimees. 15. august 2022. Vaadatud 16. august 2022.
 2. "Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 (PDF; lk 47)". Siseministeerium. Vaadatud 16. august 2022.
 3. "Riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesanded ja kontaktinfo". Välisluureamet. Vaadatud 6. veebruar 2018.
 4. Julgeolekuasutuste seadus (lühend - JAS), RT I, 05.05.2017, 2
 5. "Eesti-väliseid küberohte jälgiv teabeamet kannab nüüd uut nime välisluureamet". Geenius. 30. juuni 2017. Vaadatud 16. august 2022.
 6. "Ajalugu". Välisluureamet. Vaadatud 16. august 2022.
 7. Julgeolekuasutuste seadus, Riigi Teataja, RT I 2001, 7, 17
 8. Välisluureameti põhimäärus, Riigi Teataja, Vastu võetud 03.07.2014 nr 19
 9. Kai Kalamees (16. november 2005). "Välisluurega tegelev teabeamet taotleb oma töötajatele kõrget eripensioni". Eesti Päevaleht,. Vaadatud 22. august 2022.{{netiviide}}: CS1 hooldus: üleliigsed kirjavahemärgid (link)
 10. "Valitsus nimetas Kaupo Rosina välisluurearmeti peadirektoriks". ERR. 13. oktoober 2022.

Välislingid muuda