Teenistustoimkond

Teenistustoimkond on väeüksuse ülema määratud ja vahetustena ööpäevaringselt tegutsev isikkoosseis turvalisuse, käskude ja korralduste täitmise ning sisekorra tagamiseks väeosas või sõjaväeasutuses.

Toimkonnad jagunevad ööpäevasteks, öisteks ja päevasteks ning ajutisteks. Toimkonnateenistusest võtavad graafiku alusel osa kõik väeüksuse sõjaväelased peale väeüksuse ülema, tema asetäitja ja arsti.

Teenistustoimkonna koosseis muuda

Toimkonna koosseisus võivad olla:

 • väeüksuse üldkorrapidamisteenistus:
 • sidesõlme toimkond:
  • raadiotelefonistid
 • pääslatoimkond:
  • korrapidaja
  • päevnikud
 • tehnikapargi toimkond:
  • korrapidaja
  • päevnikud
 • sööklatoimkond
 • laatsareti toimkond:
  • valvemeedik
  • parameedik-autojuht
 • vahtkond, valvkond või patrullid
 • arestiruumi vahtkond (vastavalt vajadusele):
  • arestiruumi korrapidaja
  • arestiruumi valvur
 • allüksuste (kompaniid) sisetoimkonnad:
 • valvekorraallüksus

Pääsla toimkond, tehnikapargi toimkond, arestiruumi toimkond ning patrullid võivad kuuluda vahtkonna koosseisu.

Toimkondlaste määramine muuda

Toimkonnad ühtlustab allüksuste vahel väeüksuse staap, võttes arvesse allüksuste suurust ja väeüksuse ülema korraldusi. Kompaniis jaotab toimkonnad rühmade vahel kompaniiveebel, rühmas ühtlustab toimkonnad rühmavanem. Toimkondade arvestust peetakse nimeliselt. Igakuised toimkonnagraafikud koostab kaadrikaitseväelaste kohta pataljoni staap, ajateenijate kohta kompaniiveebel või rühmavanem. Korralisi toimkondi on lubatud omavahel vahetada ainult toimkonda määrava ülema nõusolekul.

Toimkondlaste nimed tehakse ajateenijatele teatavaks üks päev enne toimkonda minekut õhtusel loendusel, kaadrikaitseväelastele – väeüksuse ülema eelmise päeva käskkirjaga.

Karistuseks, väljaspool arvestust määratud sisetoimkonda nimetatakse lisatoimkonnaks.

Toimkondlaste ettevalmistus muuda

Ööl enne teenistustoimkonda astumist peavad toimkonda määratud kaitseväelased olema teenistusest vabad. Toimkonda mineku päeval võtavad nad osa kõigist päevastest õppustest. Enne ööpäevasesse teenistustoimkonda minekut peavad nad vähemalt 3 tundi enne toimkonnavaatust olema vabad, et magada, vormiriietust ja rakmeid korrastada ning korrata toimkondlase kohustusi.

Pool tundi enne toimkonnavaatust kogub kompaniikorrapidaja kõik toimkondlased selleks määratud kohta, kus kompaniiveebel kontrollib, kas kõik toimkonda määratud on terved; samuti kontrollib ta nende teadmisi, relvi ja laskemoona, vormiriietust ja rakmeid, instrueerib toimkondlasi ning käsib ilmsiks tulnud puudused kõrvaldada. Pärast kompaniiveebli ülevaatust täidab vahtkonnaülem vahtkonnalehe ning kompaniiveebel saadab toimkonna toimkonnavaatusele. Toimkonnavaatusel käivad kõik need toimkondlased, kelle toimkond kestab 24 tundi, välja arvatud sööklatoimkond ja laatsareti toimkond, kes käivad toimkonnavaatusel ainult väeüksuse ülema korraldusel.

Toimkondlased, kes ei käi toimkonnavaatusel, lähevad määratud ajaks oma teenistuskohustuste täitmise kohta, võtavad eelmiselt toimkondlaselt teenistuse üle ja kannavad sellest ettenähtud korras ette.

Teenistustoimkondlaste üldkohustused muuda

Kõik väeüksuse toimkonnad alluvad väeüksuse korrapidajale. Laatsareti toimkond allub ka arstile ning sööklatoimkond toitlustusspetsialistile. Toimkondlasel on keelatud tegelda asjadega, mis ei ole otseselt seotud tema teenistuskohustustega toimkonnas. Korrapidajale allutamise hetkest (pärast toimkonnavaatust) ei tohi toimkondlane väeüksuse korrapidaja loata toimkonnast lahkuda ega oma kohustusi kellelegi üle anda. Toimkondlased võtavad osa ainult nendest õppustest, mis ei takista nende kohustuste täitmist.

Kõik korrapidajad kannavad ette oma otsestele ülematele ja esitlevad end kõrgema auastmega kaitseväelastele ettenähtud korras. Kui korraga saabub mitu isikut, kellele korrapidaja peab ette kandma või end esitlema, teeb ta seda kõige kõrgemal ametikohal olevale, kui ametikoht ei ole teada, siis kõige kõrgemas auastmes kaitseväelasele. Kui korrapidaja tegevuspiirkonda saabub ülem või kõrgema auastmega kaitseväelane, kellele on ette nähtud ette kanda või end esitleda, läheb korrapidaja talle vastu ja saadab teda pärast ettekannet (esitlemist) kuni korrapidamispiirkonnast lahkumiseni või korralduseni.

Toimkondlased kannavad oma ülemale viivitamatult ette kõikidest vahejuhtumitest ja tähelepanekutest. Kantakse ette ainult nendest vahejuhtumitest, millest veel ei ole ette kantud. Korrapidajad on kohustatud rakendama kõiki abinõusid, et vahejuhtumite korral tagada väeüksuse või kompanii normaalne funktsioneerimine ja kord.

Toimkonna ülemad ja ettekandekohustus Eesti kaitseväes muuda

Eesti kaitseväes on toimkondlaste otsesed ülemad (tuleb esineda saabumisel ettekandega) alates kompanii sisetoimkondlastest järgnevad:

 1. Esimene algaval ööpäeval saabuv oma kompanii ohvitser (vaid ettekandekohustus)
 2. Kompaniiülema abi (kui saabub kasarmusse enne kompaniiülemat)
 3. Kompaniiülem
 4. Pataljoni korrapidaja ja tema abi
 5. Pataljoni staabiülem
 6. Pataljoniülem
 7. Põhiväeliigi staabiülem
 8. Põhiväeliigi ülem
 9. Kaitseväe Peastaabi ülem
 10. Kaitseväe juhataja
 11. Kaitseminister
 12. Peaminister
 13. Eesti Vabariigi president

Vaata ka muuda