Välisluureamet

(Ümber suunatud leheküljelt Teabeamet)
Disambig gray.svg  See artikkel räägib Eesti luureametist; üldmõiste kohta vaata luureagentuur

Välisluureamet (kuni 2017. aasta juulini Teabeamet) on Eesti Vabariigi välisluureamet, mis tegeleb teabe kogumise, eritlemise ja edastamisega Eesti Vabariigi Presidendile, Eesti Vabariigi peaministrile, kaitseväe juhatajale, Eesti Vabariigi siseministrile, Eesti Vabariigi välisministrile ja Eesti Vabariigi kaitseministrile.

Välisluureamet
Välisluureameti logo.png
Välisluureameti logo
Asutatud 1. märts 2001
Eesmärk teabe kogumine, analüüs ja riigi juhtkonnale otsuste tegemiseks vajalike andmete edastamine
Peakorter Tallinn
Asukoht Rahumäe tee 4b, 11316 Tallinn
Juhtkond Mikk Marran (alates 2016)
Emaorganisatsioon Kaitseministeerium
Veebileht valisluureamet.ee

1. juulist 2017 jõustus "Julgeolekuasutuste seaduse"[1] muudatus, millega Teabeameti uus nimi on Välisluureamet, inglise keeles Estonian Foreign Intelligence Service ja prantsuse keeles Service estonien du renseignement extérieur.[2]

AjaluguRedigeeri

Enne Teabeameti loomist, 1. jaanuarist 1993 kuni 1. märtsini 2001 tegeles Eesti Vabariigis välisluurega Eesti Vabariigi Teabeteenistus.[3] Teabeameti loomisega läksid ametile üle seni Välisministeeriumi alluvuses olnud teabeteenistuse ülesanded, samuti viidi Teabeameti alluvusse valitsusside.[4]

Eesmärk ja tegevusvaldkondRedigeeri

Välisluureametile on seatud siht tagada riigi julgeolekut ja põhiseadusliku korra püsimist mittesõjaliste ennetavate vahendite kasutamise abil ning julgeolekupoliitika kujundamiseks. Välisluureameti põhimääruse järgi on ameti tegevusvallaks riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamiseks tarvilik teabehange ja -töötlus ning vastuluure, samuti riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldus ja kontroll.

Amet teeb koostööd kaitsepolitseiga riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks, osutab kaitsepolitseile ja kaitseväele abi elektroonilise teabe kogumisel, teeb koostööd teiste Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja isikutega, samuti välisriikide julgeolekuasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

ÜlesandedRedigeeri

Vastavalt "Julgeolekuasutuste seaduse" § 7 on Välisluureameti ülesanded:

 • riigile välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajaliku välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine;
 • vastuluure teostamine riigi välisesinduste ja nende kaitseväeüksuste kaitseks, mis asuvad väljaspool riigi territooriumi;
 • vastuluure teostamine oma teenistujate, koostööle kaasatud isikute ja valduse kaitseks;
 • elektroonilise teabeturbe ning eriside korraldamine ja kontrollimine[5].

Välisluureamet kogub ja töötleb teavet, sealhulgas isikuandmeid, kui see on vajalik tema ülesannete täitmiseks.

Vastavalt Välisluureameti põhimääruse § 9. Amet:

 • kogub ja töötleb riigile välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajalikku välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust puudutavat poliitilist, sõjalist ja majanduslikku teavet;
 • teostab vastuluuret Eesti välisesinduste ja väljaspool riigi territooriumi asuvate Kaitseväe üksuste kaitseks;
 • teostab vastuluuret oma ametnike ja töötajate, koostööle kaasatud isikute ja valduste kaitseks;
 • teeb koostööd Kaitsepolitseiametiga riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks;
 • korraldab ja kontrollib elektrooniliseks teabeturbeks kehtestatud nõuete täitmist, annab või tunnistab kehtetuks vastavussertifikaadid riigisaladuse töötlussüsteemidele ning kontrollib nende käigushoidmist, sealhulgas ehitamist, kasutamist, hooldamist, remontimist ja ühendusi sidevõrkudega;
 • korraldab ja kontrollib salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide haldust ja kaitset õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras;
 • korraldab ja kontrollib erisidet;
 • teostab julgeolekukontrolli ametisse teenistusse või tööle kandideerivate ja ametis teenistuses või tööl olevate isikute, välja arvatud peadirektori ja tema asetäitja, suhtes;
 • osutab elektrooniliselt teabe kogumisel ametiabi Kaitsepolitseiametile ja Kaitseväele;
  • täidab riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid;
 • peab oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmebaase;
 • peab ameti valdusesse antud riigivara üle arvestust õigusaktidega ettenähtud korras;
 • töötab välja ameti tegevusvaldkonda reguleerivate seaduste, Vabariigi Valitsuse ja kaitseministri määruste ning muude õigusaktide eelnõud;
 • teeb oma pädevuse piires koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samuti teiste riikide julgeolekuasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kaitseministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.[6].

Alates 1. jaanuarist 2017 täidab Välisluureamet Riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.[7]

Juhid ja struktuurRedigeeri

Välisluureameti täpsem struktuur on salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord» § 7 lõike 6 punkti 1 alusel.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri