Töötaja on füüsiline isik, kes teeb tööd töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses [1].

Töötaja kui töösuhte nõrgema osapoole õiguste kaitseks on töötingimused riikliku kontrolli all. Töötaja õigusi kaitsevad mitmed rahvusvahelised lepingud, sh Euroopa sotsiaalharta ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, samuti Euroopa Liidu õigusaktid.

Eestis on töötaja õigused sätestatud mitmetes õigusaktides, sh töölepingu seaduses, töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses. Teisalt on töötajal ka mitmeid seadustest ja töölepingust tulenevaid kohustusi, sh peab töötaja tegema kokkulepitud tööd ja täitma töö iseloomust tulenevaid kohustusi kokkulepitud mahus, kohas ja ajal, täitma tööandja seaduslikke korraldusi õigeaegselt ja täpselt, tegema tööülesannete täitmisel koostööd teiste töötajatega ja hoiduma tegudest, mis kahjustavad tööandja mainet [2].

Eestis peavad alates 1. juulist 2014 kõik tööandjad registreerima oma töötajad Maksu- ja Tolliameti töötamise registris. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, pensionikindlustus, töötuskindlustus) õiguste tuvastamisel ja töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel.

Allikad muuda

Välislingid muuda